УО на ПМДР публикува СПИСЪК С ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, КОЕТО НЕ СЕ ДОПУСКА ДО ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ № BG14MFOP001-4.020, МИРГ ПОМОРИЕ, МЯРКА 2 „ДИВЕРСИФИКАЦИЯТА В РАМКИТЕ НА РИБОЛОВА С ТЪРГОВСКА ЦЕЛ