Стартира прием по процедура чрез подбор на проекти № BG14MFOP001-2.014 „Подкрепа за производители на риба и други водни организми за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

мярка 2.6. „Мерки в областта на общественото здраве“

Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020  (ПМДР 2014-2020) кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 2 „Насърчаване на устойчиви в екологично отношение, характеризиращи се с ефективно използване на ресурсите, иновативни, конкурентоспособни и основани на знания аквакултури”, като

ОБЯВЯВА процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-2.014 „Подкрепа за производители на риба и други водни организми за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, мярка 2.6. „Мерки в областта на общественото здраве“

Чрез процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-2.014 „Подкрепа за производители на риба и други водни организми за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, мярка 2.6. „Мерки в областта на общественото здраве“ се цели осигуряването на оборотен капитал и компенсиране на производители на риба и други водни организми за справяне с последиците от пандемията COVID-19.  

Кризата с коронавируса COVID-19 засегна държавите членки по внезапен и драматичен начин и ще има голямо потенциално въздействие икономиките. Избухването на епидемията от коронавируса доведе до парализиране на бизнеса, от което се очаква силен негативен ефект върху световната икономика.

Секторът на рибарството и аквакултурите е особено тежко засегнат от сътресението на пазара, предизвикано от значителен спад в търсенето вследствие на избухването на COVID-19. Затварянето на пунктове за продажба, пазари, търговски обекти и дистрибуторски канали доведе до съществен спад на цените и обема. В резултат от спада в търсенето и на цените, съчетано с уязвимостта и сложността на веригата на доставка, производителите на аквакултури реализират загуби.

Подкрепата по процедура „Подкрепа за производители на риба и други водни организми за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ е насочена към предприятията, извършващи дейност рибовъдство или еквивалентна в областта на производството на аквакултури, които са икономически засегнати от наложените ограниченията във връзка с пандемията COVID-19. Тези категории предприятия са основна и водеща сила за развитието на сектор Рибарство в България.

Подпомагането по настоящата мярка не представлява държавна помощ.

Процедурата чрез подбор на проекти BG14MFOP001-2.014 „Подкрепа за производители на риба и други водни организми за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, мярка 2.6. „Мерки в областта на общественото здраве“ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз (ЕС) чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР).

Проектите по процедурата следва да бъдат изпълнени на територията на Република България. Резултатите от изпълнението на проектите следва да се ползват на територията на Република България.

Общият размер на безвъзмездна финансова помощ (БФП) по процедурата е 10 503 348,65 лв., от които 7 877 511,49  лв. са от ЕФМДР и 2 625 837,16  лв. национално съфинансиране.

Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект не трябва да бъде по-малък от 2 000 лв.

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект не трябва да  надвишава 80 000 лв.

Финансовата помощ по реда на настоящата процедура е безвъзмездна и се предоставя в рамките на определения бюджет за мярката в ПМДР 2014 - 2020 г., от които:

Процент на съфинансиране от ЕФМДР – 75%

Процент на съфинансиране от националния бюджет – 25%

Максимален интензитет на безвъзмездната финансова помощ – до 100%.

За получаване на безвъзмездна финансова помощ могат да кандидатстват еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите.

По процедурата безвъзмездна финансова помощ се предоставя за дейности, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

Допустими по процедурата са следните видове разходи:

  • Разходи за закупуване на стоки, суровини и материали, свързани с дейността на предприятието;
  • Разходи за съхранение;
  • Разходи за външни услуги (вкл. режийни разходи и разходи за логистични услуги);
  • Разходи за персонал  (вкл. разходи за възнаграждения и разходите за осигурителните и здравни вноски за сметка на работодателя).

Проектните предложения подлежат на оценка съгласно критерии и методология за оценка на проектните предложения – Приложение 4.

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 2 седмици преди крайния срок. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронна поща: pmdr@mzh.government.bg.

Няма да се дават разяснения, които съдържат становище относно качеството на конкретно проектно предложение. Няма да се предоставят отговори на въпроси, задавани по телефона. Няма да бъдат изпращани индивидуални отговори на зададени от кандидатите по процедурата въпроси.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17:00 часа на 03.07.2020 г.

Пълният пакет документи, условията за кандидатстване и условията за изпълнение по процедурата можете да намерите ТУК.

Условия за кандидатстване и изпълнение-мярка 2.6_COVID-19 02.06.2020 г_удължен срок до 04.08.2020

Заповед на на Ръководителя на УО на ПМДР за утвърждаване на Условията за кандидатстване и приложенията към тях.

Въпроси и отговори по процедурата може да видите ТУК.

Заповед на Ръководителя на УО на ПМДР за удължаване на крайният срок за подаване на проектни предложения.

Файлови документи