Стартира прием по процедура чрез подбор на проекти № BG14MFOP001-5.013 „Подкрепа за преработвателни предприятия на продукти от риболов и аквакултури за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”

мярка 5.4 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури”, чл. 69 (3) от Регламент (ЕС) 508/2014.

Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020  (ПМДР 2014-2020) кани желаещите да представят проектни предложения по приоритет на Съюза 5 „Насърчаване на предлагането на пазара и преработването”, като

ОБЯВЯВА процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-5.013 „Подкрепа за преработвателни предприятия на продукти от риболов и аквакултури за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”.

Чрез процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-5.013 „Подкрепа за преработвателни предприятия на продукти от риболов и аквакултури за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” се цели предоставяне на оперативен капитал за преработвателни предприятия, които преработват продукти от риболов и аквакултури за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Подпомагането по тази процедура се предоставя за разходи за закупуване на стоки, суровини и материали, свързани с дейността на предприятието; разходи за съхранение; разходи за външни услуги (вкл. режийни разходи и разходи за логистични услуги); разходи за персонал  (вкл. разходи за възнаграждения и разходите за осигурителните и здравни вноски за сметка на работодателя).

Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение на малки и средни предприятия, които преработват продукти от риболов и аквакултури за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.

Подпомагането по настоящата мярка не представлява държавна помощ.

Процедурата чрез подбор на проекти BG14MFOP001-5.013 „Подкрепа за преработвателни предприятия на продукти от риболов и аквакултури за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз (ЕС) чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР). Проектите по процедурата следва да бъдат изпълнени на територията на Република България. Резултатите от изпълнението на проектите следва да се ползват на територията на Република България.

Общият размер на безвъзмездна финансова помощ (БФП) по процедурата е  4 785 625,22 лв., от които 3 589 218,92 лв. са от ЕФМДР и 1 196 406,30 лв. национално съфинансиране.

Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект не трябва да бъде по-малък от 2 000 лева.

Безвъзмездна финансова помощ не може да надвишава 20% от Нетните приходи за продажби на сумата от ред „Продукция“ (код 15110) и ред „Стоки” (код 15120) от приходната част на ОПР за 2019 г.), но не повече от 80 000 лева.

Безвъзмездната финансова помощ по процедурата е в размер до 100 на сто от  общите допустими разходи за дейности, от които  75 на сто  са осигурени  от  ЕФМДР и 25 на сто от държавния  бюджет  на  Република  България.

Допустими кандидати по настоящата процедура чрез подбор на проекти са еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите

Дейностите по процедурата са насочени към преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 2 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложени. Допълнителни въпроси могат да се задават чрез ИСУН 2020 или по електронна поща: pmdr@mzh.government.bg.

Няма да се дават разяснения, които съдържат становище относно качеството на конкретно проектно предложение. Няма да се предоставят отговори на въпроси, задавани по телефона. Няма да бъдат изпращани индивидуални отговори на зададени от кандидатите по процедурата въпроси.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17:00 часа на 03.07.2020 г.

Пълният пакет документи, условията за кандидатстване и условията за изпълнение по процедурата можете да намерите ТУК.

Условия за кандидатстване и изпълнение-мярка 5.4_COVID-19 02.06.2020 г_удължен срок до 04.08.2020

Заповед на на Ръководителя на УО на ПМДР за утвърждаване на Условията за кандидатстване и приложенията към тях.

Въпросите и отговорите можете да намерите ТУК. 

Заповед на Ръководителя на УО на ПМДР за удължаване на крайният срок за подаване на проектни предложения.