ПРОГРАМА ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО 2014-2020 Г.

Нова версия 6.1.на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г., одобрена от ЕК на 19.06.2020 г.

 

ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ НА МЕТОДИКАТА ЗА ИЗЧИСЛЕНИЕ НА КОМПЕНСАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 33, ПАРАГРАФ 1, БУКВА Г), ЧЛ. 55, ПАРАГРАФ 1, БУКВА Б) И ЧЛ. 69 ПАРАГРАФ 3 от Регламент (ЕС) 508/2014 изменен с Регламент (ЕС) 2020/560 на Европейския Парламент и на съвета от 23 април 2020 година за изменение на регламенти (ЕС)  № 508/2014 и (ЕС) № 1379/2013 по отношение на специални мерки за смекчаване на въздействието на избухването на COVID-19 върху сектора на рибарството и аквакултурите може да видите ТУК.

Файлови документи
Прикачен файл Size
Programme_2014BG14MFOP001_6_1_en.pdf 739.19 KB
Annex XI methodologies 03.06.2020.docx 60.43 KB