Стартира прием по процедура чрез подбор на проекти № BG14MFOP001-4.063 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури” на МИРГ „Високи Западни Родопи: Батак - Девин - Доспат“

мярка 5.4 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури”

Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г.  (ПМДР) кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване”, мярка 4.2. „Изпълнение на стратегиите за ВОМР“ по ПМДР - мярка на 5.4 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури” от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на Местна инициативна рибарска група (МИРГ) „Високи Западни Родопи: Батак - Девин - Доспат“, като 

ОБЯВЯВА процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.063 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури” от Стратегия за ВОМР на МИРГ „Високи Западни Родопи: Батак - Девин - Доспат“

Процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.063 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури” от Стратегия за ВОМР на МИРГ „Високи Западни Родопи: Батак - Девин - Доспат“ има за цел подпомагането на инвестиции  в преработването на продукти от риболов и аквакултури на територията на МИРГ „Високи Западни Родопи: Батак - Девин - Доспат“. Прилагането на мярката е насочена към изграждането на нови и модернизация на съществуващи предприятия, а именно:

   • Модернизация на предприятията, чрез която да се намалява вредното въздействие върху околната среда – емисии на парникови газове, опасни вещества, намаляване на отпадъците, шум и т.н.;
   • Разработването и/или внедряването на нови продукти, процеси, услуги, технологии; системи за управление на производство и/или организация;
   • Разширяването на асортимента от обработени/преработени продукти на риболова и аквакултурата;
   • Подобряването условията на труд в предприятията;
   • Добавянето на стойност и по-пълното оползотворяване на произведената в Рибарската териотиря аквакултура;.
   • Добавянето на стойност и по-пълното оползотворяване на произведената в страната аквакултура съгласно Многогодишния национален стратегически план за аквакултурите 2014-2020 г.

Реализацията на дейностите по проектите ще даде възможност за въвеждане на ресурсно ефективни технологии и други инвестиции за опазване на околната среда в преработвателната промишленост, насърчаване на инвестициите в енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници, повишаване на конкурентоспособността чрез развитие на нови или подобрени продукти, процеси или управленски и организационни системи, гарантиране жизнеспособността на аквакултурите чрез насърчаване на преработването и производството им, подобряване на условията на труд и безопасност в преработвателните предприятия, модернизиране на предприятията с оглед намаляване на отрицателното въздействие върху околната среда.

По отношение на приложимия режим за държавни помощи, съгласно член 8, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 508/2014 за Европейския фонд за морско дело и рибарство  предвижда дерогация от членове 107, 108 и 109 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС). Същите не се прилагат към плащания, извършени от държави членки съгласно и в съответствие с Регламента, които попадат в обхвата на чл.42 от ДФЕС.

Членове 107, 108 и 109 от ДФЕС се прилагат когато публичното финансиране надхвърля предвиденото в разпоредбите на Регламент (ЕС) № 508/2014 относно посочените в параграф 2 плащания.

По настоящата мярка, съгласно чл. 42 от Регламент (ЕС) № 1388/2014 на Комисията от 16 декември 2014 г. за обявяване на някои категории помощи за предприятия, които произвеждат, преработват и предлагат на пазара продукти от риболов и аквакултури за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз (Регламент (ЕС) № 1388/2014), помощта за преработване на продуктите от риболов и аквакултури, която изпълнява условията по глава I, е съвместима с вътрешния пазар по смисъла на член 107, параграф 3, буква в) от Договора и се освобождава от задължението за уведомяване по член 108, параграф 3 от него, при условие че:

а) помощта изпълнява условията по член 69 от Регламент (ЕС) № 508/2014; и

б) размерът на помощта не надвишава, в брутен еквивалент на безвъзмездна помощ, максималния интензитет на публичната помощ, определен с член 95 от Регламент (ЕС) № 508/2014 и актовете за изпълнение, приети въз основа на член 95, параграф 5 от посочения регламент.

 

Процедурата чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.063 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури” от Стратегия за ВОМР на МИРГ „Високи Западни Родопи: Батак - Девин - Доспат“ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз (ЕС) чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР).

 

Общият размер на безвъзмездна финансова помощ е 280 000.00 лв.

            Минималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 19 558 лв.

            Максималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 195 580 лв.

Проектите по процедурата следва да бъдат изпълнени на територията на МИРГ„Високи Западни Родопи: Батак - Девин - Доспат“.

 

Безвъзмездната финансова помощ по процедурата е в размер до 50 на сто от размера на одобрените и реално  извършени инвестиционни  разходи, от които  85 на сто  са осигурени  от  ЕФМДР и 15 на сто от държавния  бюджет  на  Република  България.

 

Допустими кандидати по настоящата процедура чрез подбор на проекти са еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите.

 

Допустимите дейности са посочени в Условията за кандидатстване по процедурата, т.13.1.

 

 Безвъзмездна финансова помощ за подпомагане на инвестиции в преработването на продукти от риболов и аквакултури, се предоставят, когато тези инвестиции са свързани с дейности, които:

 • допринасят за реализирането на икономии на енергия или намаляване на въздействието върху околната среда, включително третирането на отпадъци;
 • подобряват безопасността, хигиената, здравето и условията на труд;
 • са свързани с преработването на странични продукти, които се получават в резултат на основни дейности от преработването;
 • са свързани с преработването на продукти на биологичните аквакултури съгласно членове 6 и 7 от Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2092/91 (ОВ L 189/1 от 20 юли 2007 г.);
 • водят до нови или подобрени продукти, нови или подобрени процеси или нови или подобрени управленски и организационни системи.

 

Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и пълният пакет документи по процедурата са публикувани за обща информация на Единния информационен портал на Европейските структурни и инвестиционни фондове: https://www.eufunds.bg, на интернет страницата на Министерството на земеделието, храните и горите http://www.mzh.government.bg/bg/ и на интернет страницата на МИРГ „Високи Западни Родопи: Батак - Девин - Доспат“ - http://www.flag-rhodope.bg/.

 

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронна поща: pmdr@mzh.government.bg.

Няма да се дават разяснения, които съдържат становище относно качеството на конкретно проектно предложение. Няма да се предоставят отговори на въпроси, задавани по телефона. Няма да бъдат изпращани индивидуални отговори на зададени от кандидатите по процедурата въпроси.

 

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17:00 часа на 16.10.2020 г.

Пълният пакет документи, условията за кандидатстване и условията за изпълнение по процедурата можете да намерите тук.

Заповед на на Ръководителя на УО на ПМДР за утвърждаване на Условията за кандидатстване и приложенията към тях.

 

 

 

Файлови документи
Прикачен файл Size
Мярка 5.4-2-ри прием_ published.zip 12.22 MB
zapoved_5.4_07 07 2020.docx 131.85 KB