Стартира прием по процедура чрез подбор на проекти № BG14MFOP001-4.052 „Подобряване на достъпа до рибарска инфраструктура и увеличаване на синия потенциал“ на МИРГ „Варна, район Аспарухово-Белослав-Аксаково“

мярка 2.1.1. „Подобряване на достъпа до рибарска инфраструктура и увеличаване на синия потенциал“

Местна инициативна рибарска група (МИРГ) „Варна, район Аспарухово-Белослав-Аксаково“ и дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. (ПМДР) кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване ”, като

ОБЯВЯВА процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.052 „Подобряване на достъпа до рибарска инфраструктура и увеличаване на синия потенциал“, мярка 2.1.1. „Подобряване на достъпа до рибарска инфраструктура и увеличаване на синия потенциал“.

Процедурата чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.052 „Подобряване на достъпа до рибарска инфраструктура и увеличаване на синия потенциал“, мярка 2.1.1. „Подобряване на достъпа до рибарска инфраструктура и увеличаване на синия потенциал“ ще подпомогне постигането на специфична цел на Стратегията за водено от общностите местно развитие: “Развитие на рибарската област, чрез подобряване средата на живот и утилизация на природния, културно-исторически и демографски потенциал“. Подпомагането по настоящата мярка допринася за постигането на приоритет на Съюза за устойчивото развитие на рибарството и аквакултурите и свързаните с тях дейности, в съответствие с член 6, параграф 4 на Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година за Европейския фонд за морско дело и рибарство и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2328/2003, (ЕО) № 861/2006, (ЕО) № 1198/2006 и (ЕО) № 791/2007 на Съвета и Регламент (ЕС) № 1255/2011 на Европейския парламент и на Съвета.

Мярката има за цел да насърчи социалното благополучие и икономическото развитие на територията на МИРГ. Цели се развитие на рибарската област, чрез подобряване средата на живот  като се използва, опазва и възстановява природния, културно-исторически и демографски потенциал, подобряване и развитие на техническата инфраструктура за дейности свързани с интегрираното използване на морските ресурси - син растеж, повишаване на енергийната ефективност, опазване на околната среда и подобряване на качеството на разтоварваните на сушата продукти, както и безопасността и условията на труд.

Финансовото подпомагане по горецитираните дейности няма да представлява „държавна помощ“ по смисъла на чл. 107, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

Процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз (ЕС) чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР).

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 292 000 лeвa.

Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един  проект не трябва да бъде по-малък от 10 000 лева.

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един  проект не трябва да надвишава 200 000 лева.

Финансовата помощ е в размер до 100% от общите допустими разходи за проекти, които след извършване на инвестицията не генерират нетни приходи. Процент на съфинансиране от ЕФМДР – 85%. Процент на съфинансиране от националния бюджет – 15%.

Проектите по мярката следва да бъдат изпълнени на територията на Местна инициативна рибарска група (МИРГ) Варна, Район Аспарухово-Белослав-Аксаково. Територията на МИРГ се състои от целите административни територии на общините Аксаково и Белослав и част от административната територия на община Варна - район Аспарухово.

Максималният срок за изпълнение на проект по настоящата процедура е до 18 месеца, считано от датата на подписване на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Допустими кандидати по мярката са:

1. Община Варна, Община Белослав и Община Аксаково;

2. Юридически лица, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза, със седалище и адрес на управление на територията на МИРГ Варна – район Аспарухово-Белослав-Аксаково.

3. Читалища, регистрирани по Закона за народните читалища за дейности, свързани с културния живот. Читалищата трябва да се намират на територията на МИРГ Варна – район Аспарухово-Белослав-Аксаково.

Безвъзмездна финансова помощ по настоящата процедура се предоставя за:

  • Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на обекти, съоръженията и/или принадлежностите към тях, свързани с целите на мярката;
  • Изграждане и/или обновяване на площи и обекти за широко обществено ползване, свързани с целите на мярката;
  • Инвестиции в довеждаща инфраструктура, свързана с рибарски обекти;
  • Мероприятия, свързани с популяризирането на рибарството и „Синия растеж“.
  • Инвестиции с цел да се повиши качеството, контрола и проследяемостта на разтоварваните на сушата продукти, да се подобри енергийната ефективност, да се подпомогне опазването на околната среда и да се подобрят безопасността и условията на труд, включително инвестиции в съоръжения за събиране на отпадъци и на отпадъци в морската акватория.
  • Други инвестиции, подпомагащи реализирането на целите на мярката.

 Проектите ще бъдат подпомагани при условие, че дейностите, включени в тях, съответстват на приоритетите на общинските политики за развитие на съответната община, на чиято територия се реализират.

Допустимо е с едно проектно предложение да се кандидатства за инвестиции в повече от един обект/дейност.

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 17:00 ч. на 05.10.2020 г. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронна поща: pmdr@mzh.government.bg.

Няма да се дават разяснения, които съдържат становище относно качеството на конкретно проектно предложение. Няма да се предоставят отговори на въпроси, задавани по телефона. Няма да бъдат изпращани индивидуални отговори на зададени от кандидатите по процедурата въпроси.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17:00 часа на 26.10.2020 г.

Пълният пакет документи, условията за кандидатстване и условията за изпълнение по процедурата можете да намерите тук.

Заповед на на Ръководителя на УО на ПМДР за утвърждаване на Условията за кандидатстване и приложенията към тях.

Файлови документи
Прикачен файл Size
mqrka 2.1.1.zip 13.03 MB
20200728 Zap. utv. 2.1.1 MIRG Vn KEP.pdf 156.19 KB