СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG14MFOP001-4.067 „Инвестиции в преработка и маркетинг в сектора на рибарството и аквакултурите“ от Стратегия за ВОМР на МИРГ „Несебър - Месемврия“

мярка 1.1. „Инвестиции в преработка и маркетинг в сектора на рибарството и аквакултурите“

Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. (ПМДР) и МИРГ „Несебър-Месемврия“ кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване”, като обявява процедура чрез подбор на проекти: BG14MFOP001-4.067 „Инвестиции в преработка и маркетинг  в сектора на рибарството и аквакултурите“, мярка 1.1. „Инвестиции в преработка и маркетинг  в сектора на рибарството и аквакултурите“ от стратегия за ВОМР на МИРГ „Несебър - Месемврия“.

За безвъзмездна финансова помощ могат да кандидатстват:

- Еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите;

- Юридически лица, регистрирани по ЗЮЛНЦ;

Процедура има за цел подпомагането на инвестиции в преработването на продукти от риболов и аквакултури на територията на МИРГ „Несебър-Месемврия“.

Прилагането на мярката е насочена към изпълнение на следните дейности:

 • Инвестиции за закупуване на машини/оборудване за разширяване, модернизация и оборудване на производствени и преработвателни предприятия, насочено главно към подобряване на съоръженията, оборудването, складовете за суровини и крайните  продукти за производство на продукти от риба и аквакултури с добавена стойност;
 • Инвестиции за производство и маркетинг на нови продукти;
 • Инвестиции за прилагане на нови технологии (иновации) в производството на рибни продукти и аквакултури, както и други продукти, свързани с внедряване на иновации в риболова и свързаните с него производства – напр. малки инсталации за аквапоника;
 • Инвестиции за подобряване на процеса на производство/предоставяне на продукти/услуги чрез закупуване и въвеждане в експлоатация на технологии, процеси, машини, съоръжения, оборудване, които са нови за кандидата, имат качествено по-добри параметри спрямо използваните от кандидата;
 • Инвестиции за развитие на нови информационни технологии, свързани с производството на продукти с добавена стойност от риболов и аквакултури;
 • Сертифициране на качеството, включително изготвяне на етикети и сертифициране на продукти от риболов и аквакултура;
 • Инвестиции във внедряването на системи за контрол на качеството;
 • Инвестиции за подобряване на съществуващи предприятия, насочени към опазване на околната среда, надхвърлящи изискванията, заложени в съответното законодателство (използването на фотоволтаични системи, използването на биомаса като ВЕИ и  други свързани дейности);
 • Инвестиции за съхранение и преработка на отпадъци и мерки за намаляване на отпадъците в дейности, свързани с добива и преработка на рибни продукти и продукти от аквакултура;
 • Съпътстващи обучения за персонала, когато се въвежда в експлоатация ново оборудване или технологии;
 • Дейности за информация и публичност.

Чл. 8, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 508/2014 за Европейския фонд за морско дело и рибарство предвижда дерогация от членове 107, 108 и 109 от ДФЕС. Същите не се прилагат към плащания, извършени от държави членки съгласно и в съответствие с Регламента, които попадат в обхвата на чл. 42 от ДФЕС т.е, на предприятия в сектора на рибарството и аквакултурите и не представляват държавна помощ.

Процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство. Проектите следва да се изпълняват на територията на МИРГ „Несебър-Месемврия“.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 450 000 лева.

Минималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 5 000 лева.

Максималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 391 166 лева.

Безвъзмездната финансова помощ по  процедурата е в размер до 50 на сто от общите допустими разходи за дейности, от които:

 • 85% съфинансиране от ЕФМДР и
 • 15% съфинансиране от националния бюджет.

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg/

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения, а именно до 17:00 часа на  10.11.2020 г. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронна поща: pmdr@mzh.government.bg.

Няма да се дават разяснения, които съдържат становище относно качеството на конкретно проектно предложение. Няма да се предоставят отговори на въпроси, задавани по телефона. Няма да бъдат изпращани индивидуални отговори на зададени от кандидатите по процедурата въпроси.

 Краен срок за подаване на проектни предложения  - 17:00 часа на 1 декември 2020 г.

Пълният пакет документи, условията за кандидатстване и условията за изпълнение по процедурата можете да намерите тук.

Заповед на на Ръководителя на УО на ПМДР за утвърждаване на Условията за кандидатстване и приложенията към тях.

Файлови документи