ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG14MFOP001-4.064 „Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и туризма, в полза на малки рибарски общности“