СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG14MFOP001- 4.061 „Създаване на добавена стойност към продуктите в сектор „Рибарство“ и аквакултурите” от стратегията за ВОМР на МИРГ „Пазарджик“

Мярка: 1.2. „Създаване на добавена стойност към продуктите в сектор „Рибарство“ и аквакултурите“

Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г.  (ПМДР) кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване”, мярка: 1.2. „Създаване на добавена стойност към продуктите в сектор „Рибарство“ и аквакултурите“ от Стратегия за ВОМР на МИРГ „Пазарджик“, като

ОБЯВЯВА процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.061 МИРГ „Пазарджик“ - Мярка: 1.2 „Създаване на добавена стойност към продуктите в сектор „Рибарство“ и аквакултурите“ от Стратегия за ВОМР на МИРГ Пазарджик.

 

Процедурата чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.061  МИРГ „Пазарджик“ - мярка: 1.2. „Създаване на добавена стойност към продуктите в сектор „Рибарство“ и аквакултурите“ ще подпомогне постигането на специфична цел 1.1 Създаване на нови работни места и насърчаване на предприемачеството, чрез въвеждането на иновации на всички етапи от веригата за доставка на продукти от риболов и аквакултури и специфична цел 1.2 Въвеждане на нови технологии и дребномащабни инвестиции в инфраструктура за производство, преработка или продажба на риба към Приоритет 1 на Стратeгията за ВОМР „Увеличаване конкурентоспособното участие на секторите на рибарството и аквакултурите в устойчивото развитие на рибарския район и насърчаване иновативни подходи за осигуряване на растеж и работни места“. Подпомагането по настоящата мярка допринася за постигането на приоритет на Съюза за устойчивото развитие на рибарството и аквакултурите и свързаните с тях дейности, в съответствие с член 6, параграф 4 на Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета  от 15 май 2014 година за Европейския фонд за морско дело и рибарство и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2328/2003, (ЕО) № 861/2006, (ЕО) № 1198/2006 и (ЕО) № 791/2007 на Съвета и Регламент (ЕС) № 1255/2011 на Европейския парламент и на Съвета (OJ L 149, 20.5.2014 г.).

 

Чрез мярка 1.2 „Създаване на добавена стойност към продуктите в сектор „Рибарство“ и аквакултурите“ се цели:

1.         Създаване и пренасочване на преработвателни предприятия, свързани с рибарството към производство на висококачествени продукти и продукти с добавена стойност;

2.         Прилагане на нови технологии (иновации) в производството на рибни продукти и аквакултури, както и други продукти, свързани с внедряване на иновации в  риболова;

3.         Разширяване, модернизация и оборудване на преработвателни предприятия, насочено главно към подобряване на съоръженията, оборудването, складовете за суровини и крайните  продукти;

4.         Подобряване на процеса на производство/предоставяне на продукти/услуги чрез закупуване и въвеждане в експлоатация на технологии, процеси, машини, съоръжения, оборудване, които са нови за кандидата, имат качествено по-добри параметри спрямо използваните от кандидата,

5.         Сертифициране на качеството, включително изготвяне на етикети и сертифициране на продукти от риболов и аквакултура, отгледани или уловени с помощта на природосъобразни производствени методи;

6.         Инвестиции във внедряването на системи за контрол на качеството;

7. Подобряване на съществуващи предприятия, насочени към опазване на околната среда, надхвърлящи изискванията, заложени в съответното законодателство (използването на фотоволтаични системи, използването на биомаса като ВЕИ и други свързани дейности).

Процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.061 МИРГ „Пазарджик“, мярка 1.2 „Създаване на добавена стойност към продуктите в сектор „Рибарство“ и аквакултурите“ от Стратегия за ВОМР на МИРГ „Пазарджик“ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз (ЕС) чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР).

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 221 257,35 лeвa.

Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ по един проект от СВОМР не трябва да бъде  по-малък от 10 000 лева.

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ по един проект от СВОМР не трябва да надвишава 200 000 лева.

Безвъзмездната финансова помощ е в размер до 50 на сто от размера на одобрените и реално извършени инвестиционни  разходи, от които 85 на сто са осигурени от ЕФМДР и 15 на сто от държавния бюджет на  Република  България.

Проектите по процедурата следва да бъдат изпълнени на територията на Местна инициативна рибарска група (МИРГ) Пазарджик.

Максималният срок за изпълнение на проект по настоящата процедура е до 12 месеца, считано от датата на влизане в сила на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Допустими кандидати по настоящата процедура чрез подбор на проекти са:

  • еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите.

 

Безвъзмездна финансова помощ по настоящата процедура се предоставя за следните дейности:

1. Инвестиции за закупуване на машини/оборудване за разширяване, модернизация и оборудване на преработвателни предприятия, насочено главно към подобряване на съоръженията, оборудването, складовете за суровини и крайните продукти за производство на продукти от риба и аквакултури с добавена стойност;

2. Инвестиции за производство и маркетинг на нови продукти;

3. Инвестиции за прилагане на нови технологии (иновации) в производството на рибни продукти и аквакултури, както и други продукти, свързани с внедряване на иновации в  риболова и свързаните с него производства;

4. Инвестиции за подобряване на процеса на производство/предоставяне на продукти/услуги чрез закупуване и въвеждане в експлоатация на технологии, процеси, машини, съоръжения, оборудване, които са нови за кандидата, имат качествено по-добри параметри спрямо използваните от кандидата;

5. Инвестиции за развитие на нови информационни технологии, свързани с производството на продукти с добавена стойност от риболов и аквакултури;

6. Сертифициране на качеството, включително изготвяне на етикети и сертифициране на продукти от риболов и аквакултура, отгледани или уловени с помощта на природосъобразни производствени методи;

7. Инвестиции във внедряването на системи за контрол на качеството;

8. Инвестиции за подобряване на съществуващи предприятия, насочени към опазване на околната среда, надхвърлящи изискванията, заложени в съответното законодателство (използването на фотоволтаични системи, използването на биомаса като ВЕИ и  други свързани дейности);

9. Инвестиции за съхранение и преработка на отпадъци и мерки за намаляване на отпадъците в дейности, свързани с добива и преработка на рибни продукти и продукти от аквакултура;

10. Съпътстващи обучения за персонала, когато се въвежда в експлоатация ново оборудване или технологии;

11. Дейности за информация и публичност.

 

Финансовото подпомагане за тези дейности няма да представлява „държавна помощ“ по смисъла на чл. 107, параграф 1 от ДФЕС.Член 8, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 508/2014 за Европейския фонд за морско дело и рибарство предвижда дерогация от членове 107, 108 и 109 от ДФЕС. Същите не се прилагат към плащания, извършени от държави членки съгласно и в съответствие с Регламента, които попадат в обхвата на чл. 42 ДФЕС, т.е, на предприятия в сектора на рибарството и аквакултурите и не представляват държавна помощ.

 

Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и пълният пакет документи по процедурата са публикувани за обща информация на Единния информационен портал на Европейските структурни и инвестиционни фондове: https://www.eufunds.bg, на интернет страницата на Министерството на земеделието, храните и горите - http://www.mzh.government.bg/bg/ и на интернет страницата на МИРГ „Пазарджик“ - https://flag-pazardzhik.org/.

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения, а именно до 17:00 ч. на 12.01.2021 г. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронна поща: pmdr@mzh.government.bg.

Няма да се дават разяснения, които съдържат становище относно качеството на конкретно проектно предложение. Няма да се предоставят отговори на въпроси, задавани по телефона. Няма да бъдат изпращани индивидуални отговори на зададени от кандидатите по процедурата въпроси.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17:00 ч. на 18.02.2021 г.

Пълният пакет документи, условията за кандидатстване и условията за изпълнение по процедурата можете да намерите тук.

Заповед на на Ръководителя на УО на ПМДР за утвърждаване на Условията за кандидатстване и приложенията към тях.

Файлови документи
Прикачен файл Size
Заповед МДР-ПП-09-208 от 18.11.2020 г..pdf 137.93 KB
1.2_0.zip 22.24 MB