СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG14MFOP001-4.033 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“ от Стратегия за ВОМР на МИРГ „Високи Западни Родопи: Батак-Девин-Доспат“

мярка 2.2 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“

Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. (ПМДР) кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване ”, мярка 4.2 „Изпълнение на стратегиите за ВОМР“ по ПМДР мярка 2.2 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“ от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на Местна инициативна рибарска група (МИРГ) „Високи Западни Родопи:Батак-Девин-Доспат“, като

ОБЯВЯВА процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.033  „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“,  мярка 2.2 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“ от Стратегия за ВОМР на МИРГ „Високи Западни Родопи: Батак-Девин-Доспат“

Процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.033 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“, мярка 2.2 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“ от Стратегия за ВОМР на МИРГ „Високи Западни Родопи: Батак-Девин-Доспат“ има за цел подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията в сектора на аквакултурите, включително подобряване на безопасността и условията на труд, по-специално на МСП. Безвъзмездна финансова помощ по настоящата мярка се предоставя за дейности свързани с:  

- продуктивни инвестиции в аквакултурите, включително производство на зарибителен материал;

-  диверсификация на продукцията на аквакултурите и отглежданите видове;

- модернизация на аквакултурните стопанства, включително подобряването на условията на труд и безопасност за работещите в сектора;

- подобряване и модернизацията, свързани със здравето на животните и хуманното отношение към тях, включително закупуване на оборудване за предпазване на стопанствата от диви хищници;

- инвестиции, намаляващи отрицателното въздействие или повишаващи положителното въздействие върху околната среда, както и подобряването на ефективното използване на ресурсите;

-  инвестиции в повишаване на качеството или добавената стойност на продуктите от аквакултури;

- инвестиции, водещи до значително намаляване на въздействието на предприятията за аквакултури върху потреблението и качеството на водата, по-специално чрез намаляване на използваното количество вода или химикали, антибиотици и други лекарствени продукти или чрез повишаване на качеството на отпадните води, включително чрез разработване на мултитрофични системи за аквакултури; (поликултурно отглеждане на аквакултури);

- насърчаване на затворени системи за аквакултури, в които продуктите от аквакултури се отглеждат в затворени рециркулационни системи, като по този начин се свежда до минимум потреблението на вода;

- инвестиции в повишаването на енергийната ефективност и насърчаването на преминаването на предприятията за аквакултури към възобновяеми източници на енергия (на ниво допустимост капацитета на инсталацията да не е по-голям от потреблението, което е необходимо за проекта);

- диверсификация на доходите на предприятията за аквакултури чрез развиване на допълнителни дейности, свързани с основната дейност на предприятието в областта на аквакултурите, включително за риболовен туризъм, свързани с аквакултурите екологични услуги или образователни дейности в областта на аквакултурите;

Реализацията на дейностите по проектите ще даде възможност за изграждането и  осъвременяването на обектите и диверсификация на доходите на предприятията за аквакултури.

Финансовото подпомагане за тези дейности няма да представлява „държавна помощ“ по смисъла на чл. 107, параграф 1 от ДФЕС. Чл. 8, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 508/2014 за Европейския фонд за морско дело и рибарство предвижда дерогация от членове 107, 108 и 109 от ДФЕС. Същите не се прилагат към плащания, извършени от държави членки съгласно и в съответствие с Регламента, които попадат в обхвата на чл. 42 от ДФЕС, т.е. на предприятия в сектора на рибарството и аквакултурите и не представляват държавна помощ.

Указанията във връзка с приложимия режим на държавни помощи по мерки, финансирани по Програмата за морско дело и рибарство 2014 - 2020 г. са публикуване на адрес: https://www.eufunds.bg/bg/pmdr/node/2365

Процедурата чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.033 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“, мярка 2.2 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“ от Стратегия за ВОМР на МИРГ „Високи Западни Родопи: Батак-Девин-Доспат“ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз (ЕС) чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР).   

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ  е  720 000 лeвa.

Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект не може да бъде по-малък от 9 779.15 лева.

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект не трябва да надвишава 195 583.00 лева.

Проектите по процедурата следва да бъдат изпълнени на територията на МИРГ Високи Западни Родопи: Батак-Девин- Доспат.

Безвъзмездната финансова помощ по процедурата е в размер до 50 на сто от размера на одобрените и реално  извършени инвестиционни  разходи, от които  85 на сто  са осигурени  от  ЕФМДР и 15 на сто от държавния  бюджет  на  Република  България.

Допустими кандидати по настоящата процедура чрез подбор на проекти са лица, регистрирани по Търговския закон: еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица, или  Закона за Кооперациите, развиващи дейности, свързани с производство и/или преработка на аквакултури.

Допустимите дейности са посочени в Условията за кандидатстване по процедурата, т. 13.1.

Безвъзмездна финансова помощ за подпомагане на инвестиции свързани с аквакултурите се предоставят, когато тези инвестиции са свързани с дейности, които:

  • допринасят за увеличаване на асортимента на производството;
  • са свързани с модернизиране и разширяване на съществуващите стопанства;

допринасят за подобряване и осъвременяване, свързани със здравето на животните и хуманното отношение към тях, включително закупуване на оборудване за предпазване на стопанствата от диви хищници;

  • водят до намаляване енергоемкостта и увеличаване на енергийната ефективност на аквакултурните стопанства (намаляване на загубите при пренос и разпределение на енергия, подобряване на енергийните характеристики на съществуващите сгради и др.);
  • са свързани с въвеждане на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) като важни местни неизчерпаеми ресурси, които да бъдат използвани максимално, както водният потенциал, така и другите източници на чиста енергия (вятър, слънце, геотермални води, биомаса).

 

Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и пълния пакет документи по процедурата са публикувани за обща информация на Единния информационен портал на Европейските структурни и инвестиционни фондове:https://www.eufunds.bg. и на интернет страницата на МИРГ „Високи Западни Родопи: Батак-Девин-Доспат“ – http://www.flag-rhodope.bg/.

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по  електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН 2020), единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронна поща: pmdr@mzh.government.bg.

Няма да се дават разяснения, които съдържат становище относно качеството на конкретно проектно предложение. Няма да се предоставят отговори на въпроси, задавани по телефона. Няма да бъдат изпращани индивидуални отговори на зададени от кандидатите по процедурата въпроси.

 

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17:00 часа на 18.06.2021 г.

Пълният пакет документи, условията за кандидатстване и условията за изпълнение по процедурата можете да намерите тук.

Заповед на на Ръководителя на УО на ПМДР за утвърждаване на Условията за кандидатстване и приложенията към тях.

Файлови документи
Прикачен файл Size
2.2 - published 16 03 2021 - 1.zip 16.14 MB
zapoved_2.2 08 02 2021.docx 131.87 KB