СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG14MFOP001-4.032 „Диверсификация и нови форми на доход“ от Стратегия за ВОМР на МИРГ „Високи Западни Родопи: Батак - Девин - Доспат“

мярка 1.1 „Диверсификация и нови форми на доход“

Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР) 2014 – 2020 г.  кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване”, мярка 4.2. „Изпълнение на стратегиите за ВОМР“ по ПМДР - мярка 1.1 „Диверсификация и нови форми на доход“ от Стратегия за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на Местна инициативна рибарска група (МИРГ) „Високи Западни Родопи: Батак - Девин - Доспат“, като 

ОБЯВЯВА процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.032, мярка 1.1 „Диверсификация и нови форми на доход“ от Стратегия за ВОМР на МИРГ „Високи Западни Родопи: Батак - Девин - Доспат“

Процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.032 „Диверсификация и нови форми на доход“, мярка 1.1 „Диверсификация и нови форми на доход“ от Стратегия за ВОМР на МИРГ „Високи Западни Родопи: Батак - Девин - Доспат“ има за цел да се подкрепи опазването и валоризирането на природно и културно наследство за развитие на устойчив туризъм и ограничаване на негативните последствия от нерегулирания риболовен туризъм в рибарска територия Високи Западни Родопи: Батак -Девин - Доспат.  

Прилагането на мярката е насочена към изпълнение на следните дейности:

  • Изграждане и/или преустрояване на места за хранене с малък капацитет;
  • Обучения за водачи за екотуризъм и/или риболовен туризъм;
  • Маркетинг проучвания и планиране на общи за рибарската територия туристически продукти;
  • Организиране на събития в рибарската територия за популяризиране на възможностите за туризъм (фестивални събития);
  • Преработка и маркетинг на продукти от риболов и/или аквакултура (кулинария – производство на традиционни хранителни продукти, последващи преработката на риба) за целите на туризма;
  • Дейности, свързани с планиране и изработване на технически проекти за проектите с материални инвестиции;
  • Изграждане на дребномащабни екологосъобразни съоръжения за риболовен туризъм в реките и язовирите (среда близка до естествената);
  • Картиране на рибарската територия с възможностите за туризъм – местообитания, маршрути, инфраструктура.

Реализацията на дейностите по проектите ще създадат условия се създаде възможност за заетост и нови форми на доход извън производство и преработка на аквакултури; ще се повиши качеството на живот на територията; ще се създадат или модернизират поне 3 туристически продукта и/или услуги, свързани с риболовен туризъм и рибарството, осигуряващи допълнителна заетост на територията на МИРГ „Високи Западни Родопи: Батак - Девин - Доспат“.

Финансовото подпомагане по горепосочените дейности няма да представлява „държавна помощ“ по смисъла на чл. 107, параграф 1 от ДФЕС.

Процедурата чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.032 „Диверсификация и нови форми на доход“ по мярка 1.1 „Диверсификация и нови форми на доход“ от Стратегия за ВОМР на МИРГ „Високи Западни Родопи: Батак - Девин - Доспат“ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз (ЕС) чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР).

 

Общият размер на безвъзмездна финансова помощ е  254 660.00 лв.

            Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за  един  проект в обществен интерес не може да бъде  по-малък  от 4 889.58  лева.

            Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за  един  проект в обществен интерес за  един  проект  не може да бъде по-голям от 73 343.63 лева.

Проектите по процедурата следва да бъдат изпълнени на територията на МИРГ „Високи Западни Родопи: Батак - Девин - Доспат“.

Безвъзмездната финансова помощ по процедурата е в размер до 100 на сто от размера на одобрените и реално  извършени инвестиционни  разходи, от които  85 на сто  са осигурени  от  ЕФМДР и 15 на сто от държавния  бюджет  на  Република  България.

Допустими кандидати по настоящата процедура чрез подбор на проекти са:

Юридически лица или еднолични търговци (ЕТ), регистрирани по Търговския закон: или Закона за кооперациите, развиващи дейности, развиващи дейност в сектор Рибарство.

Допустимите дейности са посочени в Условията за кандидатстване по процедурата, т.13.1.

Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и пълният пакет документи по процедурата са публикувани за обща информация на Единния информационен портал на Европейските структурни и инвестиционни фондове: https://www.eufunds.bg и на интернет страницата на МИРГ „Високи Западни Родопи: Батак - Девин - Доспат“ - http://www.flag-rhodope.bg/.

 

Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронна поща: pmdr@mzh.government.bg.

Няма да се дават разяснения, които съдържат становище относно качеството на конкретно проектно предложение. Няма да се предоставят отговори на въпроси, задавани по телефона. Няма да бъдат изпращани индивидуални отговори на зададени от кандидатите по процедурата въпроси.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17:00 часа на 18.06.2021 г.

Пълният пакет документи, условията за кандидатстване и условията за изпълнение по процедурата можете да намерите тук.

Заповед на на Ръководителя на УО на ПМДР за утвърждаване на Условията за кандидатстване и приложенията към тях.

Файлови документи
Прикачен файл Size
Мярка 1.1 - published.zip 14.23 MB
zapoved_0.docx 137.96 KB