СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА BG14MFOP001-7.003 „ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ“

Управляващия орган на Програма за морско дело и рибарство 2014-2020г. (ПМДР 2014-2020) кани:

  • Дирекция „Морско дело и рибарство“, Министерство на земеделието, храните и горите – Управляващ орган на ПМДР 2014-2020 г.
  • Дирекция „Рибарство и аквакултури“, Държавен фонд „Земеделие“ – РА – междинно звено по ПМДР 2014-2020 г.
  • Звено „Сертификация на разходите по ОПРСР“ в Държавен фонд „Земеделие“ – Сертифициращ орган на ПМДР 2014-2020 г.
  • Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове“
  • Дирекция „Вътрешен одит“ към Министерство на земеделието, храните и горите

 

в качеството им на коректни бенефициенти, да представят проекти предложения по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG14MFOP001-7.003 „Техническа помощ“ от ПМДР 2014-2020г.

Основните цели на предоставяната безвъзмездна финансова помощ са следните:

 

  • Да осигури дейностите по програмиране, изпълнение, мониторинг, контрол и оценка на ПМДР 2014-2020 г., включително материално – техническото им обезпечаване;
  • Да повиши административния капацитет на органите, ангажирани с прилагането и извършването на одитна дейност по ПМДР 2014-2020 г. за ефективно и ефикасно управление на Програмата;

 

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство.

Индикативния бюджет по тази процедура е: 2 821 544,36  лв.

Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез изпълнение на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляр и придружителни документи  чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния адрес: https://eumis2020.government.bg

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17:30 ч. на 01.12.2021 г.

 

 

Пълният пакет документи, условията за кандидатстване и условията за изпълнение по процедурата можете да намерите тук.

Заповед на на Ръководителя на УО на ПМДР за утвърждаване на Условията за кандидатстване и приложенията към тях.

Файлови документи
Прикачен файл Size
3ти прием.7z 18.38 MB
Заповед.pdf 120.51 KB