СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG14MFOP001-2.020 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“, сектор „Малки проекти”

мярка 2.2 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“

Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020  (ПМДР 2014-2020) кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 2 „Насърчаване на устойчиви в екологично отношение, иновативни, конкурентоспособни и основани на знания аквакултури, характеризиращи се с ефективно използване на ресурсите”, като обявява процедура чрез подбор на проекти по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-2.020 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“, сектор „Малки проекти”, мярка 2.2 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“, като

ОБЯВЯВА процедура чрез подбор на проекти: № BG14MFOP001-2.020 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“, сектор „Малки проекти”.

Чрез процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-2.020 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“, сектор „Малки проекти”, мярка 2.2 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“, се цели подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията в сектора на аквакултурите, включително подобряване на безопасността и условията на труд.

ПМДР ще подпомага съответните инвестиции, целящи по-специално:

   • модернизиране на съществуващите стопанства;
   • подобряване на производствените характеристики на стопанството, които не водят до увеличаване на капацитета на производството;
   • подобряване на условията на труд и безопасност за работещите в сектора;
   • закупуване на оборудване за предпазване на стопанствата от диви хищници;
   • намаляване енергоемкостта и увеличаване на енергийната ефективност на аквакултурните стопанства (намаляване на загубите при пренос и разпределение на енергия, подобряване на енергийните характеристики на съществуващите сгради и др.);
   • въвеждане на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) като важни местни неизчерпаеми ресурси, които да бъдат използвани максимално, както водният потенциал, така и другите източници на чиста енергия (вятър, слънце, геотермални води, биомаса).

 

По настоящата мярка режимът на държавните/минимални помощи не е приложим. Чл. 8, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета за Европейския фонд за морско дело и рибарство  предвижда дерогация от членове 107, 108 и 109 от ДФЕС. Същите не се прилагат към плащания, извършени от държави членки съгласно и в съответствие с Регламента, които попадат в обхвата на чл. 42 от ДФЕС и не представляват държавна помощ. 

Членове 107, 108 и 109 от ДФЕС се прилагат когато публичното финансиране надхвърля предвиденото в разпоредбите на Регламент (ЕС) № 508/2014 относно посочените в параграф 2 плащания.

 

Процедурата чрез подбор на проекти № BG14MFOP001-2.020 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“, сектор „Малки проекти”, мярка 2.2 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“, се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз (ЕС) чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР).

 

Общият размер на безвъзмездна финансова помощ е 665 860,67 лв.

            Минималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 3 000 лв.

            Максималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 48 895 лв.

           

Проектите по процедурата следва да бъдат изпълнени на територията на Република България.

Безвъзмездната финансова помощ по процедурата е в размер до 50 на сто от размера на одобрените и реално  извършени инвестиционни  разходи, от които  75 на сто  са осигурени  от  ЕФМДР и 25 на сто от държавния  бюджет  на  Република  България. Максималният процент съфинансиране е до 50%. Интензитетът на финансирането на операции, осъществявани от предприятия, които попадат извън определението за МСП, е 30%.

Допустими кандидати по настоящата процедура за подбор на проекти са еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица, регистрирани по Търговския закон развиващи дейност в сектор „Аквакултура“.

Клонове на юридически лица, регистрирани в България, не могат да участват в процедурата чрез подбор на проекти поради липсата на самостоятелна правосубектност.

 

Допустимите дейности са посочени в  т.13.1 от Условията за кандидатстване.

 Безвъзмездна финансова помощ се предоставя за следните дейности:

   • Инвестиции в повишаване на качеството или добавената стойност на продуктите от аквакултури;
   • Инвестиции за диверсификация на дейностите и отглежданите видове;
   • Модернизация на стопанствата, включително закупуване на оборудване за предпазване на стопанствата от диви хищници, подобряването на условията на труд и безопасност за работещите;
   • Инвестиции в повишаване на качеството или добавената стойност;
   • Инвестиции за повишаване положителното въздействие върху околната среда и подобряване на ефективното използване на ресурсите, както и подобряването на ефективното използване на ресурсите, в т. ч. преминаване към възобновяеми източници на енергия; насърчаването на затворени системи за аквакултури.

 

Проектните предложения подлежат на оценка въз основа на одобрени от Комитета за наблюдение на ПМДР критерии за подбор, които са включени в т. 22 от Условията за кандидатстване.

Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и пълният пакет документи, по процедурата са публикувани за обща информация на Единния информационен портал за управлението на Европейските структурни и инвестиционни фондове: https://www.eufunds.bg и в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020).

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения, а именно до 17:00 часа на 29.08.2022 г. включително. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронна поща: pmdr@mzh.government.bg.

Няма да се дават разяснения, които съдържат становище относно качеството на конкретно проектно предложение. Няма да се предоставят отговори на въпроси, задавани по телефона.

Няма да бъдат изпращани индивидуални отговори на зададени от кандидатите по процедурата въпроси.

 

Първи краен срок за подаване на проектни предложения  - 17:00 часа на 19.07.2022 г.

Втори краен срок за подаване на проектни предложения  - 17:00 часа на 19.09.2022 г.

 

Пълният пакет документи, условията за кандидатстване и условията за изпълнение по процедурата можете да намерите тук.

Заповед на на Ръководителя на УО на ПМДР за утвърждаване на Условията за кандидатстване и приложенията към тях.

Файлови документи
Прикачен файл Size
2.020.zip 13.81 MB
заповед.pdf 129.96 KB