СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ № BG14MFOP001-4.094 „Подобряване на достъпа до рибарска инфраструктура и увеличаване на синия потенциал“ от Стратегия за ВОМР на МИРГ „Варна, район Аспарухово-Белослав-Аксаково“

мярка 2.1.1. „Подобряване на достъпа до рибарска инфраструктура и увеличаване на синия потенциал“

Местна инициативна рибарска група (МИРГ) „Варна, район Аспарухово-Белослав-Аксаково“ и дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. (ПМДР) кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване ”, като

ОБЯВЯВА процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.094 „Подобряване на достъпа до рибарска инфраструктура и увеличаване на синия потенциал“, мярка 2.1.1. „Подобряване на достъпа до рибарска инфраструктура и увеличаване на синия потенциал“ от стратегията за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на МИРГ „Варна, район Аспарухово-Белослав-Аксаково“.

Мярката има за цел да насърчи социалното благополучие и икономическото развитие на територията на МИРГ. Цели се развитие на рибарската област, чрез подобряване средата на живот като се използва, развива, опазва и възстановява природния, културно-исторически и демографски потенциал, подобряване и развитие на техническата инфраструктура за дейности свързани с интегрираното използване на морските ресурси - син растеж, повишаване на енергийната ефективност,дейности свързани с рибарство/рибарски селища, опазване на околната среда и подобряване на качеството на разтоварваните на сушата продукти, както и безопасността и условията на труд.

Мярка 2.1.1. „Подобряване на достъпа до рибарска инфраструктура и увеличаване на синия потенциал“ ще подпомогне постигането на специфична цел на стратегията за ВОМР: “2.1.Развитие на рибарската област, чрез подобряване средата на живот и използване/оползотворяване на природния, културно-исторически и демографски потенциал“.

Подпомагането по настоящата мярка допринася за постигането на приоритет на Съюза за устойчивото развитие на рибарството и аквакултурите и свързаните с тях дейности, в съответствие с член 6, параграф 4 на Регламент 508/2014.

Финансовото подпомагане по горецитираните дейности няма да представлява „държавна помощ“ по смисъла на чл. 107, параграф 1 от ДФЕС.

Процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз (ЕС) чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР).

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 391 166 лева.

Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един  проект не трябва да бъде по-малък от 20 000 лева.

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един  проект не може да надвишава 391 166 лева.

Финансовата помощ е в размер до 100 на сто от общите допустими разходи за проекти, от които процент на съфинансиране от ЕФМДР – 85% и процент на съфинансиране от националния бюджет – 15%.

Максималният срок за изпълнение на проект по настоящата процедура е до 12 месеца, считано от датата на подписване на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, но не по късно от 30.11.2023 г.

Допустими кандидати по мярката са: община Варна, община Белослaв и община Аксаково; читалища, регистрирани по Закона за народните читалища за дейности, свързани с културния живот, на територията на МИРГ „Варна, район Аспарухово-Белослав-Аксаково“; юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по ЗЮЛНЦ в обществена полза, със седалище и aдрес на управление територията на МИРГ „Варна, район Аспарухово-Белослав-Аксаково“.

Безвъзмездна финансова помощ по настоящата процедура се предоставя за:

1. Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на съоръжения и прилежащите към тях територии, свързани със сектор Рибарство, опазване на околната среда и образование.

2. Изграждане и/или обновяване на площи и обекти, за широко обществено ползване свързани с местната и/или рибарската общност.

3. Инвестиции в довеждаща инфраструктура свързана с обекти, свързани със сектор Рибарство, опазване на околната среда и образование.

4. Мероприятия, свързани с популяризирането на сектор Рибарство, опазване на околната среда  и „Синия растеж“.

5. Дейности насочени към запазване, поддържане и представяне на културно-историческото, природното и морското наследство.

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 (ИСУН 2020) единствено с използването на квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения, а именно до 17:00 ч. на 11.07.2022 г. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронна поща: pmdr@mzh.government.bg.

Няма да се дават разяснения, които съдържат становище относно качеството на конкретно проектно предложение. Няма да се предоставят отговори на въпроси, задавани по телефона. Няма да бъдат изпращани индивидуални отговори на зададени от кандидатите по процедурата въпроси.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17:00 часа на 01.08.2022 г.

 

Пълният пакет документи, условията за кандидатстване и условията за изпълнение по процедурата можете да намерите тук.

Заповед на на Ръководителя на УО на ПМДР за утвърждаване на Условията за кандидатстване и приложенията към тях.

Файлови документи
Прикачен файл Size
2.1.1.zip 12.47 MB
ZAPOVED.pdf 134.84 KB