#ОИЦ-ДОБРИЧ #ОПОС #НАТУРА2000

Областен информационен център-Добрич участва във второто регионално събитие на тема „Роля и участие на заинтересованите страни в процеса на разработване на планове за управление на НАТУРА 2000“. Събитието бе част от Втората национална кампания по проект BG16M1OP002-3.006-0001-C04 „Знания за Натура 2000“ на Министерство на околната среда и водите и се проведе на 23 март 2023 г.. В срещата се включиха представители на Областна администрация Добрич, общински администрации, РИОСВ Варна, ОД „Земеделие” Добрич и заинтересованите страни.