Събития

В ОИЦ – Велико Търново ще се проведе обучение по проект по ОПРЧР

Дата на събитието
Време на провеждане
09:00 ч.

На 26 септември 2019 г. (четвъртък) от 09:00 ч. в конферентната зала на Областен информационен център - Велико Търново ще се проведе обучение по проект BG05M9OP001-2.012 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите“, реализиран с финансовата подкрепа на ОПРЧР 2014-2020 г.

Обучението ще бъде проведено от експерти на Института по социални дейности и практики. Дейностите по проекта се изпълняват от Агенцията за социално подпомагане, в партньорство с ДАЗД, МЗ, МТСП и МОН.

ОИЦ
Велико Търново

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ПО МЯРКА „ПОДОБРЕН ДОСТЪП ДО ИЗКУСТВО И КУЛТУРА“ В БЛАГОЕВГРАД

Дата на събитието
Време на провеждане
12:00

На 26 септември 2019 г. /четвъртък/ от 12.00 часа в зала №5 на община Благоевград ще се проведе информационна среща за представяне на отворената за кандидатстване мярка „Подобрен достъп до изкуство и култура“ по Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП). По време на събитието ще бъдат разяснени възможностите за кандидатстване по мярката. Срещата е организирана от Министерство на културата, в качеството му на програмен оператор, съвместно с Областен информационен център - Благоевград.

Информационната среща е открита и предварителната регистрация за участие не е задължителна.

ОИЦ
Благоевград

ОИЦ-ВАРНА ЩЕ БЪДЕ ДОМАКИН НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОЕКТ ПО ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“

Дата на събитието
Време на провеждане
9:00

На 26 септември /четвъртък/, от 9:00 часа, в залата на Областния информационен център-Варна ще се проведе обучение по проекта „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

Обучението ще бъде водено от експерти на Института по социални дейности и практики. В него ще се включат специалисти, работещи с деца от институции и центрове за настаняване от семеен тип.

ОИЦ
Варна

Информационен ден по Програма "Културно предприемачество, наследство и сътрудничество" във Враца

Дата на събитието
Време на провеждане
12:00

На 27.09.2019 г. (петък) от 12:00 часа в Синя зала ет. 2 на Младежки дом Враца ще се проведе информационно събитие, организирано от Министерство на културата, на тема „Подобрен достъп до изкуство и култура“ от Програмата „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП)

 По време на срещата ще бъде предоставена информация по процедура BGCULTURE-2.001 https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/edb6005c-2b48-4e1f-9a8c-cc5f97d8cce2   

Срещата е част от информационна Кампания стартираща от 10 септември в София. Информационни събития ще се състоят също във Варна, Бургас, Пловдив, Русе, Велико Търново, Плевен, Стара Загора, Благоевград и Враца. За участие са поканени представители на местна и централна  власт, бизнес организации, представители на неправителствения сектор, земеделски производители, младежи, граждани и медии. 

График на събитията

ОИЦ – Враца е част от мрежата от 27 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

ОИЦ
Враца

ОИЦ-ВАРНА ЩЕ БЪДЕ ДОМАКИН НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОЕКТ ПО ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“

Дата на събитието
Време на провеждане
9:00

На 27 септември /петък/, от 9:00 часа, в залата на Областния информационен център-Варна ще се проведе обучение по проекта „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

Обучението ще бъде водено от експерти на Института по социални дейности и практики. В него ще се включат специалисти, работещи с деца от институции и центрове за настаняване от семеен тип.

ОИЦ
Варна