Събития

ОИЦ - Разград ще участва в регионално събитие за областта по проект на ОПОС 2014-2020 г.

Дата на събитието
Време на провеждане
09:30 часа

На 29 март 2023 г. (сряда), от 9:30 часа, в хотел „Cartoon”, представители на Областния информационен център (ОИЦ) - Разград ще се включат във второто регионално събитие за областта на тема „Роля и участие на заинтересованите страни в процеса на разработване на планове за управление на натура 2000” по проект „Знания за Натура 2000”, финансиран от Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020 г.

ОИЦ
Разград

ОИЦ - Хасково ще участва в Заключителна пресконференция по проект на Община Хасково по ОПРР

Дата на събитието
Време на провеждане
11:00

На 28 март 2023 г. от 11:00 часа в зала „Хасково“ на Общината, експерти от Областен информационен център – Хасково ще се включат в Заключителна пресконференция и Официална церемония от 12:00 часа в двора на Областна администрация Хасково за приключване на обекта по проект: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Областна администрация Хасково“, по процедура за директно предоставяне на БФП „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Хасково“, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“, приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020 г.

ОИЦ
Хасково

ОИЦ-Добрич ще участва на Специализирана трудова борса в Добрич

Дата на събитието
Време на провеждане
10:00

На 28 март (вторник) 2023 г. от 10:00 часа, в Общински младежки център „Захари Стоянов”– Добрич, Областен информационен център – Добрич ще вземе участие в Специализирана трудова борса в сферата на туризма, по покана на Дирекция Бюро по труда - Добрич.

Всички заинтересовани ще могат да се запознаят с възможностите, които предоставят европейските фондове, начините на финансиране и кандидатстване. Екипът на ОИЦ-Добрич ще популяризира дейността на Центъра и услугите, които предоставя.

ОИЦ
Добрич

ОИЦ-Добрич с участие в изложение на местни продукти в Добрич

Дата на събитието
Време на провеждане
10:30

На 27 март (понеделник) 2023 г. от 10:30 часа, в зала „Добротица“ гр. Добрич, Областен информационен център – Добрич ще вземе участие в традиционно изложение на местни продукти в Добрич, организирано от Министерството на земеделието.

Екипът на ОИЦ-Добрич ще популяризира дейността и услугите на центъра, както и ще предостави информация за възможностите за европейско финансиране през програмния период 2021-2027 г. На разположение на участниците и посетителите ще бъдат информационни и рекламни материали, осигурени от ОИЦ – Добрич.

ОИЦ
Добрич

ОИЦ - Разград ще участва в събитие по проект на Програма „Еразъм+” на ЕС

Дата на събитието
Време на провеждане
10:00 часа

На 27 март (понеделник) от 10:00 часа, във фоайето на Общинския културен център в Разград, представители на Областен информационен център (ОИЦ) - Разград ще се включат в официалното събитие по посрещане на партньори в рамките на проект „STEAM-POWERED EDUCATION” 2022/2023, финансиран от Програма „Еразъм+” на ЕС.

Бенефициент по проекта е „Къщичката на чудесата” гр. Разград.

ОИЦ
Разград

Второ регионално събитие в Добрич по проект „Знания за Натура 2000“, финансиран от ОПОС 2014-2020 г.

Дата на събитието
Време на провеждане
09:00

Експертите от Областен информационен център – Добрич ще вземат участие във Второто регионално събитие за област Добрич на тема: „Роля и участие на заинтересованите страни в процеса на разработване на планове за управление на натура 2000“ по проект BG16M1OP002-3.006-0001-C04 „Знания за Натура 2000“, финансиран от Оперативна програма „Околен среда" 2014-2020 г.

Събитието ще се проведе на 23 март (четвъртък) 2023 ч., от 9:00 часа в Парк Хотел Изида“, зала „Добрич“, Градски парк „Св. Георги“, град Добрич.

По време на срещата ще бъдат обсъдени основните моменти в изготвянето на планове за управление на Натура 2000, мерките, заложени в Националната Рамка за Приоритетни Действия за Натура 2000 (НРПД) 2021-2027 г., и връзката между мерките на НРПД и плановете за управление на Натура 2000.

ОИЦ
Добрич

ФИНАЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ В ОИЦ-ВАРНА ПО ПРОЕКТ ПО СОП „ЧЕРНОМОРСКИ БАСЕЙН“ 2014-2020

Дата на събитието
Време на провеждане
11:00

На 22 март /сряда/ 2023 г., от 11:00 часа в залата на Областен информационен център-Варна на пл. „Св. Св. Кирил и Методий“ №2 /Козирката/, ще се проведе заключителна пресконференция по проекта „КРЕАТИВНИ ЦЕНТРОВЕ/Развитие на културата и творческите  индустрии в Черноморския басейн“.

Той се финансира от Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн 2014-2020“. По време на събитието ще бъдат представени изпълнените дейности и резултатите от реализирането на проекта.

ОИЦ
Варна

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ: „СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА ЛИЦАТА С ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА И С ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ“,

Дата на събитието
Време на провеждане
11:00

На 22 март 2023 г. (сряда) от 11:00 часа, Областен информационен център - Враца ще се включи в заключителна пресконференция по проект "Социално включване на лицата с психични разстройства и с интелектуални затруднения"финансиран от Европейския социален фонд и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“.
Пресконференцията ще се състои в Центъра за социална рехабилитация и интеграция, намиращ се на адрес: гр. Враца кв. „Медковец”, ул. „Огоста” № 3.
 

ОИЦ
Враца

Второ регионално събитие в Силистра по проект „Знания за Натура 2000“, финансиран от ОПОС 2014-2020 г.

Дата на събитието
Време на провеждане
09:30

На 22 март 2023 г. (сряда), от 9:30 часа, в хотел „Дръстър”, представители на Областния информационен център (ОИЦ) - Силистра ще се включат във второто регионално събитие за областта на тема „Роля и участие на заинтересованите страни в процеса на разработване на планове за управление на натура 2000” по проект „Знания за Натура 2000”, финансиран от Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020 г.

ОИЦ
Силистра

ОИЦ-ВАРНА ЩЕ СЕ ВКЛЮЧИ В ПЪРВА КОПКА ПО ПРОЕКТ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

Дата на събитието
Време на провеждане
10:30

На 21 март /вторник/ 2023 г., от 10:30 часа в Община Вълчи дол, Областният информационен център-Варна ще се включи в церемония по първа копка по проекта „Изграждане и обзавеждане на център за изкуство и занаяти в УПИ IV-632, кв. 44 по плана на гр. Вълчи дол, общ. Вълчи дол“.

Той се финансира от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. чрез МИГ „Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия“.

ОИЦ
Варна