ОИЦ – ВРАЦА С ИЗНЕСЕНА ПРИЕМНА В МИЗИЯ

На 22.06.2022 г. в откриването на жътвата в община Мизия се включи и екипът на Областен Информационен център – Враца. На събитието присъстваха представители на земеделския сектор и общината, управители на фирми, граждани и медии. Всеки желаещ да научи за възможностите, които са предоставени чрез европейските инвестиционни фондове посети щанда, разположен на събитието.

За земеделските производители най-голям интерес беше мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ по която са допустими изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи, свързани с производството и/или маркетинга, включително такива, използвани за опазване компонентите на околната среда. Закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на производствения процес по преработка и маркетинга, в т.ч. за:

- преработка, пакетиране, включително охлаждане, замразяване, сушене, съхраняване и др. на суровините или продукцията; 

- производство на нови продукти, въвеждане на нови технологии и процеси;  опазване компонентите на околната среда;  

- производство на енергия от ВЕИ за собствените нужди на предприятието, вкл. чрез преработка на растителна и животинска първична и вторична биомаса; подобряване на енергийната ефективност и за подобряване и контрол на качеството и безопасността на суровините и храните;

- закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг, Ноу-хау, придобиване на патентни права и лицензи, за регистрация на търговски марки и процеси по изпълнение на проекта, подобряване на безопасността и хигиенните условия на производство и труд, подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост, подобряване на възможностите за производство на биологични храни, чрез преработка на първични земеделски биологични продукти.

Друга важна възможност по Програма за развитие на селските райони е  - Процедура чрез подбор на проектни предложения по Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Първият за годината информационен цикъл продължава и в останалите общини на област Враца с община Оряхово от 11 часа на 23.06.2022 г. и в същия ден изнесен щанд във Враца от 17:00; Мездра – 24.06.2022 от 11:00 ч.

За повече информация на фейсбук страницата Областен Информационен Център – Враца.