Младежки дом Враца - атрактивно културно средище

С встъпителна пресконференция на 29.07.2022г. стартират дейностите по проекта на Община Враца за обновяване на две от залите на Младежки дом Враца.

„Основната цел на проекта е подобряване на условията за опазване и представяне на културните ценности и достъпа до културното наследство във Враца“, заяви зам. – кметът Александър Владимиров.

Проектното предложение с кандидат Община Враца и партньори Младежки дом-Враца и Регионален исторически музей-Враца, има за цел подобряване на условията за опазване, управление и представяне на културни ценности и достъп до културно наследство чрез обновяване и ревитализиране на две изложбени зали в Младежки дом-Враца. Тези зали са предоставени на РИМ-Враца в резултат от недостиг на пространство за представяне на обектите на движимото културно наследство в основната сграда на музея. Целевите групи по проекта включват служители от Община Враца, Младежки дом и РИМ-Враца, деца и младежи от клубове по интереси, лица в неравностойно положение, хора с интерес към културата и изкуството.

   Предвидени са дейности по подмяна на дограмата и подовата настилка, боядисване на стените, монтаж на климатици, подмяна на осветителните тела , ремонт на покрива, въвеждане на мерки за пожароизвестяване, както и осигуряване на достъпна архитектурна среда. Ще бъдат създадени две нови работни места на длъжността Организатор на културни дейности. Ще се изготви предприемачески план, с цел да анализира външната и вътрешна среда и да определи целеви стойности за ключови показатели на партниращите организации. Нова изложба ще бъде представена с цел привличане на нови публики, особено в лицето на децата и младежите, които посещават клубовете по интереси в Младежкия дом, чрез участието им в конкурс за рисунка и фотография, вдъхновени от обектите на движимото и недвижимо културно наследство във Врачанския регион. Изпълнението на предвидените дейности ще допринесе за преодоляване на проблеми, свързани с ограничените възможности на Община Враца, в качеството си на първостепенен разпоредител на бюджета, както и с остарялото оборудване и недостатъчно подходящи условия за представяне на обекти на движимото културно наследство. Очакваните резултати са свързани с подобрено управление и представяне на културното наследство и привличане на нови публики чрез ревитализиране на две изложбени зали.

Средствата са осигурени по Програма PA14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, „Младежки дом- атрактивно културно средище“, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. и са на стойност 780 060.25 лв. с продължителност 22 месеца.