ПРОЕКТ „ЗНАНИЯ ЗА НАТУРА 2000“ СЪБРА ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ В ВРАЦА

Екипът на ОИЦ-Враца взе участие в първо регионално събитие за област Враца на тема: „Подкрепа за по-добро разбиране на подхода за управление на Натура 2000 в България“ което бе проведено на 13.09.2022 г. във Враца. Регионалното събитие е част от проект „Знания за Натура 2000“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, който се изпълнява от Дирекция „Национална служба за защита на природата“ в администрацията на Министерство на околната среда и водите. Общата стойност на проекта е 4 300 000 лв., от които 3 655 000 лв. от Европейски фонд за регионално развитие и 645 000 лв. национално съфинансиране. Срокът на изпълнение до 14.05.2023 г.

 Лектор и модератор на събитието бе г-жа Светлана Папукчиева, която представи Правно нормативната рамка на новия подход за управление на Натура 2000, какви ще са отговорностите на Комитетите на заинтересованите страни и целите им.

Проектът на МОСВ предвижда три регионални събития в СЗР. Предвидени са събития свързани с процеса за разработване на планове за управление на защитените територии.

Проектът е стартирал с провеждане на проучване на комуникационните потребности и нагласи на заинтересованите страни и широката аудитория за подхода за управление на Натура 2000, въз основа на проучването се предвижда създаване на единна комуникационна платформа, която ще подпомогне провеждането на три национални информационни кампании „Знания за Натура 2000“, В рамките на кампанията ще бъдат организирани 3 национални и 84 регионални събития  за представяне на възможностите и ползите, които предоставя европейската екологична мрежа.

Разработена е концепция за дигитална маркетинг кампания, една от дейностите ще бъде създаване онлайн платформа, на която ще бъдат качвани всички материали, подготвени от изпълнителите. Посредством дигиталната платформа ще бъдат проведени три национални конкурса „Знания за Натура 2000“, по един годишно, на които ще бъдат излъчени по 28 регионални и 3 национални победители. За целта ще се разработи интерактивен конкурсен инструмент. В рамките на проекта ще бъдат организирани и три научни форума по актуални специфични теми, свързани с мрежата Натура 2000.

Като европейска мрежа от защитени зони, Натура 2000 трябва да осигури дългосрочно оцеляване на най-ценните и застрашени видове и местообитания в Европа. По директивата за местообитанията в България са определени 234 защитени зони, а други 120 зони са определени по директивата за птиците.