Стартираща пресконференция на БТА по проект „EU in BG: Cohesion Future – Европа в България: Общо бъдеще „

На 01.12.2022 г. екипът на ОИЦ – Враца взе участие чрез интерактивното виртуално студио за стартираща пресконференция по проект "EU in BG: Cohesion Future – Европа в България: Общо бъдеще", който се изпълнява от Българска телеграфна агенция (БТА) с подкрепата на Европейската комисия. Конференцията бе открита от Кирил Вълчев, генерален директор на БТА, с поздравително обръщение към участниците от Мария Габриел, еврокомисар по "Иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж". В дискусиите се включиха Атанас Пеканов - заместник министър-председател по управление на европейските средства, Наталия Ефремова – заместник-министър на труда и социалната политика, Георги Събев  – заместник-министър на земеделието, представители на министерства и експерти, всички представиха приоритетите на програмите за новия програмен период 2021-2027 г., на какви мерки ще се набляга и какви ще са предизвикателствата пред управляващи органи, бенефициенти и всички заинтересовани страни.

Целта на проект "Европа в България: Общо бъдеще" е да предоставя информация на широката общественост и да насърчава открит диалог относно политиката на сближаване, резултатите на местно ниво и ролята за изпълнението на политическите приоритети на Европейския съюз. 

Политиката на сближаване на Европейския съюз (ЕС) включва инвестиции в национални и регионални програми за стимулиране на растежа, заетостта, социалната интеграция и по-доброто сътрудничество. Известна също като "кохезионната политика", тя има дългосрочни цели, разрешава специфични проблеми на регионално и местно ниво. Осъществява се чрез специално създадения през 1994 г. Кохезионен фонд, който осигурява финансиране за проекти в областта на околната среда и трансевропейските мрежи в държавите членки на ЕС, чийто брутен национален доход на глава от населението е по-малък от 90 процента от средното за ЕС.

Фондовете по линия на политиката на сближаване ще насърчават икономическото, социалното и териториалното сближаване в българските региони и ще спомогнат за изпълнението на основните приоритети на ЕС, като например екологичния и цифровия преход. С тези средства ще бъдат подпомагани и области на политиката, в които България има потенциал да отбележи напредък и да намали регионалните различия в рамките на страната. Споразумението за партньорство обхваща Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд плюс Кохезионния фонд, Фонда за справедлив преход и Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури.

Предстоят множество срещи и дискусии в партньорство с мрежата от 27 информационни центрове в страната, регионалните екипи на БТА ще представят добри практики на успешни проекти във всички области и региони в България, ще проследят направеното през програмен период 2014-2021 г. Предстоящо събитие във Враца се очаква края на първото тримесечие.

Запис от срещата може да видите на линка:

https://fb.watch/h8k0_Vw-9X/