ПРОЕКТИТЕ НА ИНДИКАТИВНИ ГОДИШНИ РАБОТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2023 Г. НА ТРИТЕ ПРОГРАМИ В ОБЛАСТ “ВЪТРЕШНИ РАБОТИ” 2021-2027 СА ПУБЛИКУВАНИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

На основание чл. 6 от ПМС № 167/08.07.2016 г., Управляващият орган на Програмите по фонд „Вътрешна сигурност“, по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и по Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика за периода 2021-2027 г. публикува за обсъждане проекти на Индикативни годишни работни програми (ИГРП) на трите програми за 2023 г.

Бележки и коментари по проектите на ИГРП на трите програми за 2023 г. могат да бъдат изпращани на електронна поща dmp@mvr.bg, не по-късно от 12 януари 2023 г.