ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ЦЕНТРАЛИЗИРАН КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ОЦЕНИТЕЛИ

На основание чл. 15, ал. 1 от Постановление № 23 на Министерския съвет от 2023 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските фондове при споделено управление за програмен период 2021 – 2027 г. (ПМС № 23 от 2023 г.) дирекция „Централно координационно звено“ в администрацията на Министерския съвет обявява Централизиран конкурс за избор на външни оценители и кани заинтересованите лица да участват в него.

Целта на конкурса е изготвяне на Списък на външни оценители, които могат да бъдат включвани в оценителния процес по процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) по програмите, финансирани от Европейските фондове при споделено управление (ЕФСУ).

Външните оценители могат да бъдат включени в оценителния процес като членове с право на глас или резервни членове на оценителните комисии или като помощник-оценители. Членовете с право на глас извършват оценката на административното съответствие и допустимостта, техническата и финансова оценка и класирането на подадените проектни предложения. Помощник-оценителите подпомагат дейността по оценка, като дейността им се ограничава до етапите на оценка и задачите, посочени в заповедта за назначаване на оценителната комисия. Работният език в процеса на оценка е български език. Оценяването на проектни предложения се извършва в електронна среда.

Кандидатите в конкурса следва да са физически лица, които отговарят на следните изисквания:

1. притежават висше образование с придобита образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър";

2. притежават най-малко 3 години опит в професионална област, посочена в списъка по т. 10.5, или в оценяването на проекти по програми или оферти по процедури за възлагане на обществени поръчки;

3. не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер с влязла в сила присъда, освен ако са реабилитирани;

4. не са лишени от правото да упражняват професия или дейност, която се отнася до областта на професионалната им компетентност;

5. не са поставени под запрещение.

В срок до 31 май 2023 г., 23:59  часа, всяко заинтересовано лице може да подаде заявление за участие в конкурса чрез електронната система СУНИ.

 

Детайлната покана, както и необходимите документи за кандидатстване, са публикувани тук.