До края на 2023 година ще заработи портал с информация за река Искър в реално време

На информационно събитие по проект „Създаване на Система за управление на водите в басейна на река Искър (СУВ-БРИ) като първа фаза на Национална система за управление на водите в реално време (НСУВРВ)“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.““ в град Своге на 11.07.2023г. стана ясно че до края на годината ще заработи Публичен портал, който дава възможност на потребителите да получават конкретни данни за състоянието на водосбора на река Искър, ще бъде изграден до края на годината по проекта за създаване на Система за управление на водите в басейна на река Искър в реално време. Платформата може да се използва от специалистите в системата на МОСВ, НЕК ЕАД, „Напоителни системи“ ЕАД и Националният институт по метеорология и хидрология. Събитието бе открито от зам. Кмета на община Своге г-н Илия Богданов, който с няколко думи сподели, че системата е хубава и може да бъде възможност за добра превенция от наводнения.

Системата ще информира и пряко заинтересованите близо 1.3 млн. граждани, които живеят на територията на 8-те общини по поречието на реката – Столична, Своге, Костинброд, Елин Пелин, Горна Малина, Сливница, Роман и Ботевград. Публичният портал дава свободен достъп на обществото до текуща информация както за състоянието на водното ниво и обем, така и за идентифициране на критичните точки по водосбора на река Искър. Целта е населението в тези райони да бъде предупредено при заплаха от наводнения или недостиг на вода, стана ясно днес в Своге при представянето на проекта за изграждане на системата, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.“

Модулите на системата са разработени така, че на базата на централизирано събиране, обработване и анализ на информацията в реално време да се вземат навременни, адекватни и ефективни решения и правилно разпределение на задачите между всички участници в процеса по управление, мониторинг на водите и стопанисване на водностопанските системи. 

При изграждането на новата Система за управление на водите на река Искър в реално време (СУВ-БРИ) е използван високотехнологичен геодезичен дрон, с цел събиране на пространствени и геодезични данни за басейна на реката, обясниха от Консорциум ДЗЗД „Български поречия“ – изпълнител на основните дейности по проекта.

Създадените модели от своя страна събират, анализират и прогнозират информацията при наводнения, в т.ч. обхватът, скоростта и нивото на повишение на водата в реално време.

Най-малко 4 са основните ползи от изграждането на СУВ-БРИ, заяви Красимира Бръмчева, директор на Дирекция „Управление на водите“ в МОСВ при представянето на проекта пред заинтресованите страни в Своге. По думите й това са: бърз достъп до информация, свързана със състоянието на водосбора на река Искър, подобрена комуникация между заинтересованите страни, обработка и визуализация на данни в реално време и възможност за вземане на информирано решение.

Основната цел на системата е да намали риска от наводнения в 4 от общо 116 идентифицирани района със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН), попадащи в басейна на река Искър. Това ще стане чрез подаване на информация за предприемане на адекватни и навременни действия от страна на заинтересованите страни в случай на прогнозирано наводнение или недостиг на вода. Ще се повиши и готовността за реакция на всички отговорни административни структури за взаимосвързани действия – както за предприемане на адекватни мерки при аварийни ситуации, така и за уведомяване на населението в случай на природни аномалии.

Проектът е пилотен, затова първоначално мерките за превенция и защита обхващат жителите на 8 общини по поречието на река Искър.

Проект №BG16M1OP002-4.002-0001: „Създаване на Система за управление на водите в басейна на река Искър (СУБ-БРИ) като първа фаза на Национална система за управление на водите в реално време (НСУВРВ)“, е пилотен и се финансира по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.“. Общата му стойност 6 964 000 лв., от които 5 919 400 лв. безвъзмездна финансова помощ от ЕС чрез Кохезионния фонд, а 1 044 600 лв. – национално съфинансиране. Срокът за приключването на проекта е до края на 2023 г.

Бенефициент по проекта е Дирекция „Управление на водите“ в МОСВ, а асоциираните им партньори – НЕК ЕАД, „Напоителни системи“ ЕАД и Национален институт по метеорология и хидрология.