ТГС БЪЛГАРИЯ – СЪРБИЯ С ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ В СЕВЕРОЗАПАДА

    На 12.07.2023 г. в град Монтана се проведе информационен ден за проектни концепции, които ще допринесат за подобряване на регионалната конкурентоспособност, включително и в областта на туризма в рамките на приоритет „Интегрирано развитие на граничния регион“, първа покана по Териториалната стратегия на Програма (Интеррег VI-A) България-Сърбия 2021-2027. Териториалният фокус на поканата обхваща целия трансграничен регион на (Interreg VI-A) програма IPA България Сърбия, както и област Враца. Програмата има за цел  „Засилване на растежа във всички негови аспекти“, а на поканата е да улесни идентифицирането на проектни идеи, които допринасят най-много за постигането на:

Мярка 2.2 „Рационализиране на използването на туристическите ресурси на ТГС региона, вкл. осигуряване на по-бърз, справедлив и екологичен достъп и условия за свързване в мрежа на културно наследство и туристически обекти в ТГС региона“ и

Мярка 2.3 „Подобряване на практиките за маркетинг и брандиране в туризма в трансграничния регион“, подкрепата е насочена само към проектни интервенции от сектора на туризма с допустими дейности:

- разработване на нови интегрирани регионални туристически продукти;

- възстановяване, опазване, експониране на обекти на културното наследство, подпомагане на обекти за природен туризъм;

- развитие на природните ресурси с икономически потенциал;

- инвестиции в туристическа инфраструктура и съоръжения;

- укрепване на връзките между природни и културни обекти, включително чрез подобряване на велосипедната мрежа, пътната инфраструктура, инфраструктурата на граничните контролно-пропускателни пунктове;

- обучение на персонала на туристическите атракции;

- подобряване на практиките за маркетинг и брандиране на ТГС в туризма. Всяка концепция за проектно предложение трябва е интегриран проект. Проект в рамките на стратегията се счита за интегриран, ако изпълнява поне едно от следните условия:

•          проектът включва различни сектори (като социални, икономически и екологични сектори);

•          проектът включва различни административни територии (например общини); и

•          проектът включва няколко типове заинтересовани страни (публични органи, НПО, академични институции).

Всяка проектна идея трябва да постига трансграничен ефект. Предложените проектни решения следва да водят до положителни, конкретни и устойчиви резултати в обхванатите области на намеса и териториите в двете страни. Нов момент е партньорствата от двете държави, да не са с „огледални дейности“, т.е. да не са еднакви.

Бюджетът на всеки проект може да бъде между 500 000 евро и 1 000 000 евро с интензитет на безвъзмездната помощ от 100%. Въпреки това, финансовата сума, отпусната на успешните кандидати, може да бъде намалена в случай на по-малка релевантност на дейностите на проекта в рамките на „de minimis“ правилата.

Продължителността на проекта може да бъде минимум 12 месеца и максимум 24 месеца.

Крайният срок за подаване на концепциите в онлайн платформа Jems е 15 август 2023 г. 16:00 часа.

На 19 юли се предвижда форум за търсене на партньори в Пирот Сърбия с предварителна регистрация.

За допълнителна информация

Уебсайт на Програмата:              www.ipacbc-bgrs.eu 

Уебсайт на МРРБ:                            www.mrrb.bg

Уебсайт на МЕИ:                       www.mei.gov.rs 

Уебсайт                                               www.eufunds.bg