ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА В ШЕСТ ОБЩИНИ ОТ ОБЛАСТ ВРАЦА

ОИЦ –Враца присъства на 25.07.2023 г. (вторник) от 10:00 ч. в м. „Марков баир“, до Регионалното депо за неопасни отпадъци за общините Оряхово, Козлодуй, Хайредин, Мизия, Бяла Слатина, Борован и Кнежа. На официалната церемония  за  откриване на обект: „Инсталация за предварително третиране на смесено събран битов отпадък и компостираща инсталация за разделно събран зелен отпадък, разположени на територията на Община Оряхово“,  в изпълнение на съвместен проект „Изграждане на инсталация за предварително третиране и инсталации за компостиране, в рамките на Регионалната система за управление на отпадъците в Регион Оряхово“. Проектът е финансиран по Административен договор за безвъзмездна финансова помощ (АДБФП) № BG16M1OP002-2.002-0011-C01, в рамките на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020”. Обща стойност на проекта е 13 498 945.68 лв., от които финансиране от ЕФРР 8 564 895.66 лв., стартиране на дейностите на 05.04.2018 г. до 05.03.2021 г.

Главна цел на проекта е  Намаляване на количеството депонирани битови отпадъци чрез осигуряване на допълнителен капацитет за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци и за разделно събиране и рециклиране чрез компостиране на зелени и/или биоразградими отпадъци, генерирани на територията на общините от РСУО - Оряхово, съгласно очакваните резултати по Приоритетна ос 2 на Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г." и изпълнение на целите по чл. 31 от ЗУО.

Постигнати резултати от изпълнението на проекта са:

            Резултат 1: Повишаване качеството на услугите в сферата на управлението на отпадъците и подобрение качеството на живот на жителите на общините от РСУО - Оряхово.

            Резултат 2: Осигуряване на екологична устойчивост за общините от РСУО – Оряхово: подобряване качеството на въздуха, намаляване на емисиите на парниковите газове, опазване на околната среда, чрез рециклиране и оползотворяване на отпадъци.

Резултат 3: Удължаване на живота на съществуващото Регионално депо, което обслужва всички общини, част от Регионално сдружение за управление на отпадъците - Оряхово.

            Резултат 4: Намаляване на разходите на населението за депониране на отпадъци и поддържане на Регионалното депо за отпадъци.

Резултат 5: Постигнати цели, заложени в европейското и националното законодателство, свързани с управление на отпадъците.

            Резултат 6: Постигнато съответствие с йерархията при управлението на отпадъците съгласно разпоредбите на чл. 4 на Директива 2008/98/ЕО относно отпадъците и за отмяна на определени директиви, с чл. 6, ал. 1 на Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и с определените приоритети в Националния план за управление на отпадъците за периода 2014-2020 г. (НПУО).

Резултат 7: Спомагане за изпълнение на мерките по процедурата, които съвместно с други мерки по приоритетна ос 2 „Отпадъци“, ще постигнат следните цели: до 2018 г. да бъде осигурен допълнителен капацитет за рециклиране на отпадъци най-малко 20 000 т/год., а до 2023 г. - 105 000 т/год. По този начин ще се допринесе за намаляване количеството на депонираните битови отпадъци, в т.ч. на зелените и биоразградимите, с 12,27%.

Във връзка с поставените национални и европейски цели за намаляване депонираните отпадъци и за рециклиране и оползотворяване на специфични отпадъчни потоци, Общините от РСУО "Оряхово" - Оряхово, Козлодуй, Борован, Бяла Слатина, Кнежа, Мизия и Хайредин", предвиждат осигуряване на инвестиции за изграждане на допълнителна инфраструктура за третиране на отпадъците, изграждане на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци с цел тяхното оползотворяване с капацитет 15 300 м. (Цел: подготовка за повторна употреба и на отпадъчни материали и осигуряване депониране на максимум 50% от входящия поток на отпадъците), изграждане на 2 броя инсталации за компостиране на разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци: *Инсталация в Община Козлодуй, с капацитет 4300-т., за нуждите на Общината; *Инсталация в община Оряхово за нуждите на останалите общини от РСУО - Оряхово, Оряхово, Козлодуй, Борован, Бяла Слатина, Кнежа, Мизия и Хайредин с капацитет

 4 400 m.