"ЕВРО-МЕД" ВЕЧЕ С ПО ШИРОК ОБХВАТ ЗА ИНОВАТИВНА ИКОНОМИКА, ЗАЩИТА И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ЗЕЛЕНИ ЖИЛИЩНИ ПЛОЩИ И УСТОЙЧИВ ТУРИЗЪМ

На 21.03.2024 г. ОИЦ – Враца се включи в Първи и Втори  Тематични  семинари по 4 –та покана –Зелени жилищни площи и Природно наследство  на Interreg Euro-MED Programme 2021 -2027 https://interreg-euro-med.eu/en/  .

 Програмата за трансгранично сътрудничество "Евро-МЕД" обхваща повече от 60 региона от 14 държави, като  България  е част от тях. Приоритетите на програмата са иновативна икономика, защита и възстановяване на околната среда, зелени жилищни площи и устойчив туризъм. По нея могат да кандидатстват местни, регионални и национални органи, секторни агенции, доставчици на обществени услуги и инфраструктура, училища, предприятия, организации за подпомагане на бизнеса, болници и други бенефициенти. Бюджетът на програмата е 294 милиона евро.

Въпреки усилията на ЕС, загубата на биологично разнообразие и деградацията на екосистемите продължават с тревожни темпове, като оказват значително въздействие върху обществата, икономиките, климата и биоразнообразието. Само 15% от европейските местообитания са в "добро" състояние, в тревожно състояние са влажните зони, реките, горите, дюните и крайбрежните екосистеми. Новоприетият Закона за възстановяване на природата на ЕС е дава  възможност  природното наследство да се включи в прилагането на този регламент на национално, регионално и местно ниво. Дава възможност за партньорството - то трябва да се състои от организации, базирани в най-малко пет различни държави в рамките на зоната за сътрудничество, водещият партньор да е публичен орган, а най-малко двама партньори трябва да са от зоната за сътрудничество по програмата включваща вече и България с други 13 държави. Всяка страна партньор има национално звено за контакт, което може да подкрепи потенциални партньори и бенефициенти. В България, звеното за контакт е в Министерство на регионалното развитие и благоустройството. През следващите дни предстоят тематични семинари и по приоритети - Иновативна устойчива икономика и Устойчив туризъм, както и Техническа среща, свързана с разяснения относно  партньорства, логическа рамка и  стратегическа рамка. За повече информация може да се обърнете към мрежата от Областни информационни центрове, позиционирани във всички градове областни центрове в страната.