Разградски учители участваха в проект по програма Еразъм+

Проект From Innovators in Inclusive Education to Real Scale Transfer (FIERST) №592133-EPP-1-2017-1-BG-EPPKA3-IPI-SOC-IN, е с тригодишен период на изпълнение, финансиран от програма Еразъм+, Ключова дейност 3: Подкрепа за реформиране на политиките – Социално включване чрез образование, обучение и младеж.

Целта на проекта е да разпространи добри практики за включващо обучение, създадени от иновативни учители и образователни експерти, които работят с ученици от уязвими общности на местно ниво, към по-широк кръг от учители и експерти на регионално и национално равнище.

Той е един от 22-та одобрени от Изпълнителната агенция за образование, култура и аудиовизия на Европейската комисия, от общо 163 получени проектни предложения. В консорциума, воден от „Заедно в час” участват общо 7 партньора от България, Естония, Румъния, Великобритания и Швеция. В България партньори на „Заедно в час” по проекта са Министерство на образованието и науката и Нов български университет, а Синдикатът на българските учители е асоцииран партньор.

Осем учители от Националната професионална техническа гимназия „Шандор Петьофи” гр. Разград работиха успешно за развиване на умения на 21-ви век. Учителите по различните дисциплини преподаваха избраното от тях умение – „дигитална грамотност”  в своите часове: Валентина Ласкаева (Български език и литература); Цветалина Занкова (Психология и логика); Красимира Рачева (География и икономика); Веселина Русева (Биология и здравно образование); Светла Йорданова (Английски език); Ина Тачева (Немски език); Любка Панайотова и Диана Йорданова (Компютърна техника и технологии).

Учениците развиха своята „дигитална грамотност” паралелно с обучението по конкретната дисциплина –  изготвяне на презентации, търсене и подбор на информация в интернет, подбиране на информация от достоверни източници, използване на дигитални технологии и софтуерни продукти за представяне на информация.

С участието в проекта колективът на НПТГ „Шандор Петьофи” разшири възможностите  за развитие и прилагане на най-новите методики в образованието, и включване на така ценните умения, необходими за развитието на учениците и тяхната бъдеща реализация и конкурентоспособност на пазара на труда.

 

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 27 Областни информационни центрове за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.