ОИЦ – СОФИЯ ПРЕДСТАВИ ПРОЦЕДУРА ЗА ЗАЩИТА НА ПТИЦИТЕ

Екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) представи на информационна среща процедура BG16M1OP002-3.016 „Мерки за подобряване на природозащитното състояние на птици” по Оперативна програма „Околна среда“ (ОПОС) 2014–2020 г. Срещата се проведе в офиса на ОИЦ – София на адрес: гр. София, бул. „Витоша“ №99.

В рамките на информационната среща бяха представени условията за кандидатстване по процедурата, в т.ч. изискванията към кандидатите, допустимите за финансиране дейности, категориите допустими разходи и други разяснения.

С определените средства от над 9 млн. лева се цели подобряването на природозащитното състояние на видове защитени птици, чрез изпълнение на мерки от четири действащи към момента планове за управление на защитени зони и осем плана за действие на видове. Мерките, които ще се финансират, покриват извършването на специфични приоритетни консервационни дейности по подобряване на местообитанията и хранителната база, поддържане на растителността в гнездовите и други значими за вида места, поддържане на оптимален воден режим в ключови местообитания, подхранване и др.

Допустими кандидати са общини, неправителствени организации, научни институции и структури/звена в Министерство на околната среда и водите и Министерство на земеделието, храните и горите. Партньорството е допустимо, но не е задължително. Срокът за подаване на проектни предложения  е до 18:30 ч. на 24 октомври 2019 г. Кандидатстването е електронно, чрез информационната система ИСУН 2020, а условията и необходимите документи се намират на адрес: https://eumis2020.government.bg

Презентация на процедурата може да намерите тук.