Указания и образци

Файлови документи
Прикачен файл Size
ДНФ № 1 от 10 април 2020 г. за определяне на правилата за изплащане на финансова помощ, за верификация и сертификация на разходите, за възстановяване и отписване на неправомерни разходи, за осчетоводяване, както и сроковете и правилата за приключване на счетоводна година по Oперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 1.19 MB
ДНФ № 1 от 31 май 2018 г. за определяне на правилата за изплащане на финансова помощ, за верификация и сертификация на разходите, за възстановяване и отписване на неправомерни разходи, за осчетоводяване, както и сроковете и правилата за приключване на счетоводна година по Oперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 1.06 MB
Приложения към ДНФ № 1 от 31 май 2018 г. 412.31 KB
ДНФ 3/ 26.09.2017 г. относно докладване на нередности/финансови корекции по сертифицирани разходи след приключване на програмен период 2007-2013 г. по Оперативните програми, съфинансирани от Структурните и Кохезионния фондове на Европейския съюз 506.1 KB
ДНФ № 2/ 01.08.2017 г. относно реда и начина на отразяване на информацията за извършените плащания от Управляващите органи към бенефициенти със самостоятелни десетразрядни кодове в Системата за електронни бюджетни разплащания 720.26 KB
Указание № 1 по прилагането на чл. 57, ал. 2 от ЗУСЕСИФ 45.02 KB
Указание № 2 по прилагането на чл. 49, ал. 3 от ЗУСЕСИФ 60.71 KB
Изменение на Националната методология за определяне на размерите на единна ставка за финансиране на дейности за организация и управление на проекти, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове 242.36 KB
Помощен файл към изменената Националната методология 29.5 KB
Национална методология за определяне на размерите на единна ставка за финансиране на дейности за организация и управление. 129.96 KB
Анализ на нередностите в областта на обществени поръчки, установени от одитния орган в одитите на операциите по Оперативните програми през 2015 г. 535.16 KB
Указание на министъра на финансите ДНФ 3/23.12.2016 г. за третиране на данък добавена стойност като допустим разход при изпълнение на проекти по оперативните програми, съфинансирани от ЕФРР, ЕСФ, КФ и ЕФМДР за програмен период 2014 - 2020 г. 817.13 KB
Указание на министъра на финансите ДНФ 2/30.08.2016 г. и неговите приложения за определяне на реда за изплащане на финансова помощ, верификация и сертификация на разходите, възстановяване и оттелгяне на неправомерни разходи, осчетоводяване и приключване на счетоводна година по Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане на най-нуждаещите се лица. 3.22 MB
Утвърдени със Заповед № Р-95 от 08.07.2016 г. на заместник министър - председателя по европейските фондове и икономическата политика образци: 3.84 MB
заявление за участие на НПО в КН на СП § заявление за участие в избора на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност в състава на Комитета за наблюдение на Споразумението за партньорство на Република България, очертаващо помощта от Европейските структурни и инвестиционни фондове, за периода 2014-2020 г.; 173.83 KB
декларация по чл. 4а, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от Постановление №79 § декларация за обстоятелствата по чл. 4а, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от Постановление №79 на Министерския съвет от 2014 г. за създаване на комитети за наблюдение на Споразумението за партньорство на Република България и на програмите, съфинансирани от ЕСИФ, за програмен период 2014-2020 г.; 203.98 KB
заявление за участие на НПО в КН на програмите § заявление за участие в избора на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност в състава на комитетите за наблюдение на програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 2014-2020 г.; 170.67 KB
декларация по чл. 13а, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от Постановление №79 § декларация за обстоятелствата по чл. 13а, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от Постановление №79 на Министерския съвет от 2014 г. за създаване на комитети за наблюдение на Споразумението за партньорство на Република България и на програмите, съфинансирани от ЕСИФ, за програмен период 2014-2020 г. 205 KB
Анализ на нередностите в областта на Обществените поръчки, установени от одитния орган в одитите на операциите по Оперативните програми през 2015 г. 535.17 KB
Заповед Р-24 от 3.02.2016 г. за утвърждаване на образци 26.13 KB
Формуляр за предварителен подбор на концепции за проектни предложения 704.84 KB
Формуляр за кандидатстване с проектно предложение 1.57 MB
Формуляр за кандидатстване с проектно предложение за системен проект 1.61 MB
Формуляр за административен договор 233.36 KB
Образец на Условия за кандидатстване с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от ЕСИФ 793.82 KB
Образец - Индикативна годишна работна програма (ИГРП) 243.99 KB
Политика по информационна сигурност на Информационната система за управление и наблюдение 18.88 MB