ОИЦ-ВРАЦА СТАРТИРА ОБИКОЛКА В ОБЛАСТТА

На 29 юни Областен Информационен Център – Враца стартира информационната си кампания с изнесена приемна в община Мизия и община Оряхово. Това е първата обиколка за 2020 година. На щанда екипът предоставяше на посетителите рекламни материяли и брошури с информация за актуалните възможности за европейски финансирания. Кампанията ще продължи във всички общини на област Враца, на 1 юли изнесената приемна ще бъде разположена в с. Зверино пред кметството от 10:30 часа, а от 13:00 часа пред община Роман. На 2 юли изнесената приемна ще бъде разположена в Бяла Слатина.

Желаещите да посетят изнесения щанд ще получат брошури, изготвени от ОИЦ – Враца с актуалните процедури и предстоящите възможности до края на 2020 г. По Програмата за морско дело и рибарство“ са представени мярка 1.1 „Диверсификация и нови форми на доход“ , мярка 2.2 "Продуктивни инвестиции в аквакултурите – сектор „Големи проекти“ и мярка 2.3  "Насърчаване на нови производители на аквакултури, развиващи устойчиви аквакултури и други".

По Програма за развитие на селските райони са представени мерките 4.1.  „Инвестиции в земеделски стопанства“, 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по тематична подпрограма за развитие на малки стопанства", 5.1. „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“, 6.4.2. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности по тематичната подпрограма за развитието на малки стопанства“, 7.3. „Широколентова инфраструктура, включително нейното създаване, подобрение и разширение и други“.

На щанда може да получите и информация за мерки, свързани с преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и друга информация свързана с Кохезионната политика и Оперативните програми, финансирани от ЕСИФ.

 

ОИЦ – Враца  е част от мрежата от 27 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд