Започна въвеждането на програма за взаимодействие между социалната, здравната и образователната сфера по проект, финансиран от ОП "Развитие на човешките ресурси"

По проект „Инициатива за развитие и социално включване – за нашите деца“, процедура BG05M9OP001-2.032 Социално включване в общността, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и изпълняван от фондация „За Нашите Деца“ в периода септември 2019 - март 2021 г. на територията на общините Пловдив, Марица, Родопи, Куклен, Садово, Стамболийски, Перущица и Асеновград, бе разработена специална програма, в отговор на съвременните нужди при развиването на интегрирания подход в предоставянето на социални услуги.

Проектът има за основна цел да подобри системата от услуги за активно социално включване на деца в риск и техните семейства, чрез развиване на интегрирани и координирани междусекторни услуги на територията на 8 общини в област Пловдив, като подсигурява достъп до иновативни интегрирани програми за развитие и социализация на минимум 200 деца в риск и техните семейства.
На територията на общините вече действат местни координатори – определени лица за всяка община. Към координаторите постъпва информацията за децата, нуждаещи се от комплексни услуги и те задействат мрежа от координационни връзки на ниво община. Координаторите, от своя страна, насочват семейството към необходимите услуги и съдействат за координацията между включените в подкрепата специалисти. По този начин се използват не само всички налични възможности от услуги в дадена община, но и се осигурява по-добра подкрепа за семейството.

Файлови документи
Прикачен файл Size
Списък на координаторите 40.34 KB