ПУБЛИЧНА ПОКАНА по чл. 51 от ЗУСЕСИФ НАИМЕНОВАНИЕ: „Разработване на схема и насоки за Национална мрежа от велосипедни маршрути, свързваща основни центрове на туристическото търсене и предлагане, и осъществяваща връзки и с националните мрежи на съседни дър

Danube cycling plans (Policies, plans and promotion for more people cycling in the Danube
region DTP3-320-3.1) финансиран от Програма за транснационално сътрудничество Дунав
2014-2020.
Дата на публикуване
Дата на валидност
Програма
Програма за транснационално сътрудничество Дунав 2014-2020
Възложител
Българска асоциация за алтернативен туризъм
Документация
Прикачен файл Size
Документация 3.97 MB