Намаляване на замърсяването с отпадъци в демонстрационен участък от българското Черноморие чрез пилотно прилагане на иновативни мерки

процедура за определяне на изпълнител, съгласно чл. 49 - 53 ЗУСЕСИФ и
ПМС № 160/01.07.2016 г., с предмет „Намаляване на замърсяването с отпадъци в
демонстрационен участък от българското Черноморие чрез пилотно прилагане на
иновативни мерки” по проект „Иновационни техники и методи за намаляване на
морските отпадъци в крайбрежните райони на Черно море“ –RedMarLitter
Дата на публикуване
Дата на валидност
Програма
Черноморски басейн 2014-2020
Възложител
Фондация ВИА ПОНТИКА
Документация
Прикачен файл Size
REDMARLITTER_Public_invitation_pilot_measures_mrrb 2.zip 5.4 MB