Близо 800 000 лева допълнително финансиране получи Местната инициативна група “Добричка”

На 14.10.2021г., Местна инициативна група Добричка (МИГ Добричка) подписа допълнително споразумение по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. за увеличаване на бюджета й със 798 130 лв. С това общият бюджет на стратегията на сдружението достига до 3 731 130 лв. Допълнителните средства са осигурени след одобреното от Правителството единадесето изменение на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., с което бяха отпуснати над 68 млн. лв. по подхода Водено от общностите местно развитие.

След проведено проучване на нуждите на местна общност и обществено обсъждане, осигуреното допълнително финансиране за МИГ Добричка е насочено към три подмерки от Стратегията. Към подмярка 19.2.4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” са разпределени 368 130 лв., 150 000 лв. ще е бюджета на подмярка 19.2.6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” и към подмярка 19.2.7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването и разширението на всички видове малка по мащаби инфраструктура” ще бъдат насочени 280 000 лв.

Новите приеми на проектни предложение ще се реализират през следващата година, като след решение на Управителния съвет на сдружението периода на кандидатстване по всяко процедура ще бъде заложен в индикативния график за 2022 г. В следващ етап, екипът на МИГ Добричка ще публикува и разпространи в информационното пространство обява за прием по съответната подмярка.

От 2018 г. до сега, екипът на МИГ Добричка е изготвил 13 процедури за прием, приети са 52 проектни предложения, администрирал е 11 сесии за оценка, сключени са 16 договора за европейско финансиране. Стратегията на сдружението е изпълнена на над 97% преди края на програмния период през 2023 г.

За постигане на максимално високо ниво на информираност и публичност на процесите по изпълнение на Стратегията, МИГ Добричка публикува своевременно актуална информация за дейността на сдружението в сайта си. През 2021г. бяха проведени 10 информационни семинари с участници 118 души - жители на 37 населени места; публикувани 10 материала за представяне на бенефициентите на МИГ; проведени две обучения за 20 души; организирано изложение на местни производители; излъчени 60 минути интервюта. В офиса на сдружението в село Бранище информация и консултация относно възможностите за финансиране през мерките от Стратегията са получили над 200 души.

Цялата информация за допълнително финансиране на Стратегията на МИГ Добричка и напредъка в изпълнението й беше изнесена пред Добрички Общински съвет от г-жа Соня Георгиева, председател на УС на МИГ и кмет община Добричка и Надежда Василева, изпълнителният директор на сдружението. Презентацията с отчетените резултати е публикувана на сайта на сдружението, в секция „Инфоматериали“, на следния линк: https://www.mig-dobrichka.org/?page_id=79

 

ОИЦ – Добрич,  е част от мрежата от 27 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.

 

Областен информационен център – Добрич

Тел.: 058 602 758

E-mail: oic_dobrich@abv.bg

Facebook: www.facebook.com/oic.dobrch/

www.eufunds.bg