Новини от ОИЦ - Враца

  На 29.09.2022 г. ОИЦ – Враца взе участие в официална церемония по откриване на компостираща инсталация, която е част от проект: „Изграждане на инсталация за компостиране на разделно събрани зелени отпадъци – регион Враца“, с договор            № BG16M1OP002-2.005-0020 финансиран  по Оперативна програма „Околна среда" 2014-2020 г.". Общата стойност на проекта е 5 783 872,87 лева, от които европейско финансиране в размер на 3 704 673,12 лева, национално съфинансиране в размер на 653 765,81 лева и съфинансиране от общините Враца и Мездра - 1 425 433,94 лева.

Екипът на ОИЦ-Враца взе участие в първо регионално събитие за област Враца на тема: „Подкрепа за по-добро разбиране на подхода за управление на Натура 2000 в България“ което бе проведено на 13.09.2022 г. във Враца. Регионалното събитие е част от проект „Знания за Натура 2000“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, който се изпълнява от Дирекция „Национална служба за защита на природата“ в администрацията на Министерство на околната среда и водите. Общата стойност на проекта е 4 300 000 лв., от които 3 655 000 лв.

С встъпителна пресконференция на 29.07.2022г. стартират дейностите по проекта на Община Враца за обновяване на две от залите на Младежки дом Враца.

„Основната цел на проекта е подобряване на условията за опазване и представяне на културните ценности и достъпа до културното наследство във Враца“, заяви зам. – кметът Александър Владимиров.

В община Хайредин реновираната детска градина е една от най-модерните детски градини в региона, по проект „Ремонт и реконструкция на съществуваща общинска сграда на ОДЗ „Славейче“ с. Хайредин област Враца“.  Ремонтът е финансиран по ПРСР  под мярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" на стойност 1 942 713,09 лв. без ДДС. Значителната инвестиция с европейски средства спомогна за модернизирането на централното детско заведение в общината.

На 22.06.2022 г. в откриването на жътвата в община Мизия се включи и екипът на Областен Информационен център – Враца. На събитието присъстваха представители на земеделския сектор и общината, управители на фирми, граждани и медии. Всеки желаещ да научи за възможностите, които са предоставени чрез европейските инвестиционни фондове посети щанда, разположен на събитието.

   Екипът на ОИЦ – Враца започва информационен цикъл от срещи по общините на област Враца на тема: „Актуални и предстоящи процедури за финансиране на проекти със средства от ЕСИФ“. Първата среща ще се състои на 20.06.2022 г. в общините Криводол и Борован. Посетителите на срещите  ще научат за актуални процедури по ОП „Иновации и Конкурентоспособност“ , „Програма за морско дело и рибарство“,  „Програма за развитие на селските райони“ и други  програми.

  На 3 юни 2022 г. екипа на Областен информационен център - Враца взе участие в заключителна пресконференция в производствената сграда на фирма „ПОПЧЕВ СТОУН ДИЗАЙН“ ЕООД гр. Враца, където бяха представени резултати от изпълнението на Договор за безвъзмездна финансова помощ 2020/551774 от 03.05.2021 г., по проект: „Increased competitiveness through greener production”. финансиран чрез Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021, в рамките на програма „Развитие на бизнеса, иновации и МСП в България“.

На 31.05.2022 г. гражданите във Враца станаха свидетили на официалната церемония по откриване на спортна зала в СУ „Христо Ботев“. Церемонията бе открита от директора на училището Виктор Кръстев, който след това преряза лентата заедно с вицепрезидентът на република България Илияна Йотова, министърът на образованието Николай Денков, областният управител на Враца Стефан Красимиров и кметът на града Калин Каменов.

На 12.05.2022 г. Областен информационен център – Враца, взе участие в дейности по проект "Вход за граждани", целящ да подобри качеството на гражданско участие, да повиши гражданската култура и обществената активност на местно ниво на територията на община Враца.  Инициативата се реализира като част от проекта „Вход за граждани“ с бенефициент Форум „Гражданско участие“ за подобряване на обществените консултации в общините. Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.