Новини от ОИЦ - Враца

    Екипът на ОИЦ – Враца стартира първи информационен цикъл за 2024 година с посещения по общините в област Враца на тема: „Актуални и предстоящи процедури за финансиране на проекти със средства от ЕСИФ за 2024г.“. Първата среща се състоя на 12.06.2024 г. в община Мизия, в местността „Горно Ливаде“, където се провежда празник пазещ традициите за стартиране на жътва.

На 16.05.2024г. в заседателната зала на хотел Лева се проведе встъпителна пресконференция по проект „Осигуряване ефективното функциониране на Областен информационен център - Враца през периода 2024 - 2029 г.“, Договор за БФП № BG16RFTA001-1.006-0008-С01 от 08.04.2024 г., финансиран от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Областен информационен център – Враца ще продължи да изпълнява своята дейност и през следващите шест години, като с изпълнението на новия проект ще се развиват и три нови дейности.

На 13.05.2024 г. в концертна зала на Община Враца се проведе заседание на Регионалния съвет за развитие (РСР) на Северозападен регион за планиране. В заседанието се включиха широкия състав на РСР, кметове от СЗР, областни управители и представители на НПО.

   Екипът на ОИЦ – Враца взе участие на 24.04.2024 г.  в закриваща пресконференция по Проект: „Създаване на Майчини центрове за подобрено включване на уязвими групи в община Ботевград и община Мездра“.

   Проектът е на обща стойност  977 868.94 лв. и е финансиран по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

   На 18.04.2024 г. във Враца бе даден старт от Заместник-министрите на образованието и науката Наталия Митева и Емилия Лазарова на проекти за над 250 млн. лв. от новата стратегия „ Образование “ 2021-2027г. В рамките на форума се представиха проекти с европейско финансиране „ Силен старт “ BG05SFPR001-1.003-0001 и „ Успех за теб “ BG05SFPR001-1.001-0001, с които ще бъдат подкрепяни деца и възпитаници, както и родители.

   Екипът на ОИЦ – Враца взе участие на 04.04.2024 г.  в закриваща конференция по проект: „Осигуряване на сигурна и безопасна материална среда в затворите и арестите“.

   Експерти от ОИЦ – Враца се включиха  в информационно събитие, относно Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег VI-А Румъния-България, което се  проведе на 02.04.2024 г. в залата на ТПП, град Враца.

На 27 март 2024 г. в заседателната зала на Читалище "Цани Иванов" с. Борован,  община Борован се проведе последното обществено обсъждане по концепция за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) BG16FFPR003-2.001-0108 „Зелени решения за устойчиво развитие на СЗР “. Областен информационен център-Враца е  част от Регионалните съвети за развитие /РСР/ на Северозападен регион /СЗР/.

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ (ГД ЕФК), към Министерството на иновациите и растежа, проведе първото събитие във Враца на 26 март 2024 г. от информационна кампания по процедура BG16RFPR001-1.001 Разработване на иновации в предприятията“  по ПКИП с бюджет: 127 000 000 лева. Ще бъдат финансирани проекти, разработващи продуктова иновация или иновация в бизнес процесите, насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги.