Новини от ОИЦ - Габрово

В периода 28-29 октомври 2021 г. Областен информационен център - Габрово съвместно с Териториалния областен офис-Габрово на Национална служба за съвети в земеделието проведоха изнесени приемни в градовете Трявна и Севлиево. Близо 50 посетители на мобилния щанд получиха актуална информация за възможности за финансиране с европейски средства чрез Оперативните програми и Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

„Гормоли“ ООД е големият победител в завършилия Gabrovo Green Accelerator. Компанията печели наградата от 25 000 лева за предложението си да открие в Габрово занаятчийска работилница с магазинна част, в която на място да бъдат приготвяни пресни студено пресовани масла, брашна и тахани от най-различни видове био ядки и семена, като ще бъде следвана концепцията за зелена енергия и производство без опаковки и отпадъци. Компанията ще осигури собствен ресурс под формата на личен труд, умения, know-how, както и покриване на режийните разходи на обекта.

Още три жилищни блока ще бъдат санирани по проекта на Община Севлиево със средства на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Севлиево, на адрес: ул. „Стара планина“ №129, ул. „Хаджи Димитър“ №2 и ул.“Раковска“ №3".

Областен информационен център - Габрово се включи в отбелязването на Международния ден на младежта в град Дряново със своя изнесена приемна, като подкрепи усилията на организаторите - Община Дряново и Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, да създадат празник за младите хора, да се отбележат техните постижения и да се планира по-добре включването им в развитието и прогреса на обществото.

Областен информационен център – Габрово съвместно с Община Габрово и ангенцията за Innovation starter box дават старт на шестото издание на Gabrovo Innovation camp, което през тази година ще се реализира чрез акселераторска програма за стартиращи бизнеси.

ОИЦ – Габрово бе гост в Учебно – информационния център на Дирекция „НП Централен Балкан“, гр. Габрово, където на 08.07.2021 г. се състоя информационна среща за представяне напредъка по изпълнението на проект  „Възстановяване и опазване на природни местообитания и видове в Национален парк "Централен Балкан”, изпълняван от Дирекция „Национален парк Централен Балкан“, финансиран по Оперативна програма "Околна среда 2014-2020" .

Община Габрово вече има нов инструмент за връзка с гражданите – мобилно приложение, наречено Komitet.bg, насочено към колективно развиване на добри градски идеи.

На 25.05.2021 г. Областен информационен център - Габрово взе участие в обществено обсъждане по покана на Община Дряново. Поводът бе намерение за кандидатстване с проектно предложение „Рехабилитация на екопътека и адаптация на археологически обект римска крепост Дискодуратера“, по подмярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана“, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Над 100 представители на бизнеса от Габрово, Дряново, Трявна и Севлиево се включиха в онлайн информационни срещи за възможностите за финансиране в периода 2021-2027 година. В седмицата 12 – 16 април 2021 г. екипът на Областен информационен център - Габрово информира представителите на икономическия сектор за приоритетните области в проектите на програмите за новия период, както и очакваните мерки за финансиране.

Областен информационен център – Габрово проведе онлайн информационно събитие, посветено на прилагането на новия регионален подход в България през програмен период 2021-2027 г. и изпълнението на интегрирани териториални инвестиции (ИТИ).