Новини от ОИЦ - Пазарджик

На 11 юни 2024 г., в Комплекс „Човеколюбие“, в град Пазарджик, се проведе опознавателна среща с потребителите на комплекса и част от екипа по проект „Достоен живот – Право за Всеки“.

Целта на събитието бе да се представят дейностите по проекта и идентифицират лица в неравностойно положение, които не са активни на пазара на труда, но въпреки това желаят да получат подкрепа за изготвяне на индивидуален набор от мерки (план) за тяхното активно приобщаване – така че да започнат работа и да се чувстват пълноценни граждани.

На 11-ти и 12-ти юни 2024 г., в град Пазарджик, се проведе семинар на тема "Интегрирано териториално развитие в Южен централен район: партньорства за нови възможности“, който ще завърши с онлайн сесия на 14 юни 2024 г. Основната цел на практическото занятие бе да представи на участниците практически инструменти и методи за успешно планиране и реализиране на интегрирани териториални инвестиции (ИТИ).

На 21 март 2024 г., бенефициент ДИ ПИ ВЮ ЕООД подписа договор с Управляващия орган по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, по процедура „BG05SFPR002-2.005 „Активно приобщаване и достъп до заетост на хора в неравностойно положение“.

Настоящето проектно предложение BG05SFPR002-2.005-0122-C01 „Достоен живот – Право за Всеки“ цели да допринесе за повишаване качеството на живот, насърчаване на социалното включване и интегриране в обществото на групите в неравностойно положение като се подобри достъпа им до пазара на труда чрез интегрирана подкрепа.

Успешно приключи проект BGENVIRONMENT-4.004-0014 „Подобряване на капацитета на администрациите и пилотно прилагане на мерки за успешна адаптация към климатичните промени на общините Пещера, Батак, Садово и Стрелча“, финансиран по програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, изпълняван от Община Пещера (бенефициент), Община Батак, Община Садово, Община Стрелча, „Супрас“ – Норвегия и Сдружение „Съюз за България“.

Успешно приключи проект BGJUSTICE-4.002-0016„Повишаване капацитета и осведомеността относно домашното насилие и насилието по полов признак в Южен централен район“, финансиран по Програма „Правосъдие“ на Норвежки финансов механизъм 2014-2021, изпълняван от Сдружение Съюз за България в партньорство със SUPRAS, Норвегия, Община Стрелча и Мулти Левъл Консултинг.
Общата цел на проекта е да повиши капацитетът на българските местни власти в областта на домашното насилие и насилието по полов признак.

Постигнатите резултати по проекта са:

На 8 април 2024 г. Община Пазарджик подписа договор по проект „Изпълнение на мерки за подобряване на устойчивата градска мобилност на Община Пазарджик и Община Пещера“. Договорът е по Процедура BG-RRP-8.013 Екологосъобразна мобилност с източник на финансиране Национален план за възстановяване и устойчивост. Стойността на проекта е 8 258 869,74 лева, като безвъзмездната финансова помощ е 6 260 473,78 лв., а 1 998 395,96 лв. собствено финансиране.

На 9 април 2024 г. се проведе начална пресконференция по един от най-значимите проекти за община Пазарджик по Проект BG16FFPR002-5.001-0002  „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пазарджик“ по процедура № BG16FFPR002-5.001, „За по-чист въздух!“, Приоритет 5 „Въздух“ на Програма „Околна среда“ 2021 – 2027 г. Стойността на проекта е 48 699 163 лева, като от тях 41 395 163 лева се финансират от Европейския фонд за регионално развитие, а останалите 7 304 000 лева са от държавния бюджет. Срокът за изпълнение на проекта е 60 месеца.

На 22 март 2024 г., от 10:30 ч., в Зала на Младежки дом, гр. Сърница, се проведе обществено обсъждане на Концепция за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) BG16FFPR003-2.001-0008, „Оползотворяване на идентифицирания местен туристически потенциал и повишаването на качеството на човешкия капитал ", с водещ кандидат община Велинград.

На 21 март 2024 г., 10:30 ч. бяха подложени на обществено обсъждане концепциите за интегрирани териториални инвестиции „Интегрирани инвестиции за подобряване на жизнената среда на територията на общините Пазарджик, Лесичово и Брацигово“ с водещ партньор Община Пазарджик и „Национална концепция за създаване на основни пунктове за управление на реагирането при възникване на широкомащабно бедствие от сеизмичен характер“ с кандидат - Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ към Министерството на вътрешните работи (ГДПБЗН-МВР).

На 18.03.2024 г., от 10.30 ч., в Зала на Младежки дом, Община Брацигово, Областен информационен център – Пазарджик, проведе обществени обсъждания на три Концепции за интегрирани териториални инвестиции. На срещата присъства зам.-кмета на общината, г-жа Надежда Казакова, представители на общинска администрация, граждани и др. И в трите концепции, преминали етапа на административно съответствие и допустимост, община Брацигово е партньор.