Новини от ОИЦ - Пазарджик

Успешно приключи проект BGENVIRONMENT-4.004-0014 „Подобряване на капацитета на администрациите и пилотно прилагане на мерки за успешна адаптация към климатичните промени на общините Пещера, Батак, Садово и Стрелча“, финансиран по програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, изпълняван от Община Пещера (бенефициент), Община Батак, Община Садово, Община Стрелча, „Супрас“ – Норвегия и Сдружение „Съюз за България“.

Успешно приключи проект BGJUSTICE-4.002-0016„Повишаване капацитета и осведомеността относно домашното насилие и насилието по полов признак в Южен централен район“, финансиран по Програма „Правосъдие“ на Норвежки финансов механизъм 2014-2021, изпълняван от Сдружение Съюз за България в партньорство със SUPRAS, Норвегия, Община Стрелча и Мулти Левъл Консултинг.
Общата цел на проекта е да повиши капацитетът на българските местни власти в областта на домашното насилие и насилието по полов признак.

Постигнатите резултати по проекта са:

На 8 април 2024 г. Община Пазарджик подписа договор по проект „Изпълнение на мерки за подобряване на устойчивата градска мобилност на Община Пазарджик и Община Пещера“. Договорът е по Процедура BG-RRP-8.013 Екологосъобразна мобилност с източник на финансиране Национален план за възстановяване и устойчивост. Стойността на проекта е 8 258 869,74 лева, като безвъзмездната финансова помощ е 6 260 473,78 лв., а 1 998 395,96 лв. собствено финансиране.

На 9 април 2024 г. се проведе начална пресконференция по един от най-значимите проекти за община Пазарджик по Проект BG16FFPR002-5.001-0002  „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пазарджик“ по процедура № BG16FFPR002-5.001, „За по-чист въздух!“, Приоритет 5 „Въздух“ на Програма „Околна среда“ 2021 – 2027 г. Стойността на проекта е 48 699 163 лева, като от тях 41 395 163 лева се финансират от Европейския фонд за регионално развитие, а останалите 7 304 000 лева са от държавния бюджет. Срокът за изпълнение на проекта е 60 месеца.

На 22 март 2024 г., от 10:30 ч., в Зала на Младежки дом, гр. Сърница, се проведе обществено обсъждане на Концепция за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) BG16FFPR003-2.001-0008, „Оползотворяване на идентифицирания местен туристически потенциал и повишаването на качеството на човешкия капитал ", с водещ кандидат община Велинград.

На 21 март 2024 г., 10:30 ч. бяха подложени на обществено обсъждане концепциите за интегрирани териториални инвестиции „Интегрирани инвестиции за подобряване на жизнената среда на територията на общините Пазарджик, Лесичово и Брацигово“ с водещ партньор Община Пазарджик и „Национална концепция за създаване на основни пунктове за управление на реагирането при възникване на широкомащабно бедствие от сеизмичен характер“ с кандидат - Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ към Министерството на вътрешните работи (ГДПБЗН-МВР).

На 18.03.2024 г., от 10.30 ч., в Зала на Младежки дом, Община Брацигово, Областен информационен център – Пазарджик, проведе обществени обсъждания на три Концепции за интегрирани териториални инвестиции. На срещата присъства зам.-кмета на общината, г-жа Надежда Казакова, представители на общинска администрация, граждани и др. И в трите концепции, преминали етапа на административно съответствие и допустимост, община Брацигово е партньор. 

На 15 март 2023 г., в зала на НЧ „Отец Паисий -1980, Община Лесичово, екипът на Областен информационен център – Пазарджик, като част от Звеното за публични консултации към Регионалния съвет за развитие (РСР) за Южен централен регион,  проведе обществено обсъждане на Концепция за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) с водещ партньор Община Пазарджик. Участие в срещата взе зам. кмета на Община Лесичово, г-жа Веселина Милкова,  представители на общинска администрация, други публични организации, граждани и неправителствени организации.

Екипът на Областен информационен център – Пазарджик, като част от Звеното за публични консултации към Регионален съвет за развитие (РСР) на Южен централен регион, проведе публично обсъждане на две концепции за интегрирани териториални инвестиции в община Велинград. Събитието се състоя в Голяма зала на Община Велинград, на 14.03.24 г., от 17.00 ч., и премина при широк публичен интерес. В него се включиха партньорите по концепциите, общински съветници, кметове на кметства, директори на училища, представители на общинска администрация, бизнеса, граждани, НПО и други заинтересовани страни.

Областен информационен център – Пазарджик проведе днес, на 13.03.2024 г., публични консултации на две концепции за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ). Събитието се състоя в Зала на Регионален исторически музей (РИМ) – Пазарджик – водещ партньор и по двете концепции, и бяха представени от г-жа Гергана Михайлова, зам.-директор на Регионалния музей.