Новини от ОИЦ

Нови два договора за одобрени проекти  за подобряване на инфраструктурата на община Лозница подписа местната управа с Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция.

По проект „Реконструкция на улична мрежа” на стойност 1 173 173 лева ще се извършат ремонти на общо 9 улици в 4 населени места на общината. В общинския център ще се ремонтират две централни улици, намиращи се в района на старата сграда на общинската администрация, а в селата Ловско, Манастирско и Чудомир – съответно по четири, две и една улици. Дейностите по този проект ще се изпълняват 24 месеца.

На 10.05.2019 г. в сградата на Община Добрич се проведе пресконференция по проект ROBG – 439 „Подобряване на връзката с мрежата TEN-T в трансграничния регион Меджидия – Добрич“, финансиран от програма Interreg V-A Румъния-България, приоритетна ос 1 „Добре свързан регион“. Водещ бенефициент е Община Меджидия,  а Община град Добрич е партньор по проекта. Бюджетът на проекта е 7 988 762,57 евро, от които 6 790 448,18 са финансирани от Европейския фонд за регионално развитие. Периодът на изпълнение е 24.04.2018 – 24.04.2021 г.

     Близо 14 млн. лева безвъзмездна финансова помощ са инвестирани в Плевен за реконструкция и обновяване на 30 обекта в града. Сред тях са Градската градина, Водната каскада, пл. „Стефан Стамболов“, пет детски и спортни площадки, пет пешеходни моста и 17 улици.

За осми пореден път Областният информационен център – Разград отбеляза Деня на Европа – 9 май. Събитията популяризираха приноса на еврофондовете за развитието на Разград и Лудогорието.

Състоя се традиционната велообиколка на обекти, реновирани с европейски средства. В нея взеха участие 115 деца, младежи и възрастни. Тя стартира пред Общинския културен център в централната част на града, реконструирана по европроект, и продължи до Националния археологически резерват „Абритус”, обновен също с евросредства.

Областен информационен център – Силистра (ОИЦ) проведе информационно събитие „Ден на отворените врати“ – организирано посещение на обекти с успешно изпълнени проекти по Оперативните програми. В обиколката се включиха ученици от Ученически парламент Силистра. Събитието е част от общоевропейската кампания на Европейската комисия под надслов „Европа в моя регион“. Инициативата се провежда за осма поредна година и цели да популяризира проекти, получили финансиране от фондовете на Европейския съюз.

Днес в офиса на Областен информационен център– София (ОИЦ) се проведе едно от станалите вече регулярни посещения на студенти от различни специалности от Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ). Този път срещата беше с първокурсници от специалността „Библиотекознание и библиография“ заедно с преподавателката им ас. д-р Елисавета Цветкова.

С церемония по първа копка в село Старо Оряхово бе даден старт на проекта „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Долни чифлик и село Старо Оряхово, общ. Долни чифлик“ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Общата стойност на проекта е 1 654 305 лв.

На 24 април 2019 г. в заседателната зала на Община Берковица се проведе заключителна пресконференция по проект „Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в град Берковица“ по приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР). Екипът за управление на проекта представи целите, изпълнените дейности и постигнатите резултати от изпълнението на проекта.

На 10 май 2019 г. в гр. Добрич, се проведе заключителна конференция на проект „Подобряване мобилността на работещи и безработни”,  MOWE UP, е-MS код ROBG-170, № 16.4.2.052. Финансирането е  от Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014-2020 и е на стойност 399 360.85 €, принос на ЕС 339 456,72 € от ЕФРР,  с период на изпълнение  май 2017 – май 2019 г.

       Пречиствателната станция за отпадни води, разположена до село Божурица (община Долна Митрополия), ще бъде реконструирана и модернизирана с инвестиция от почти 28 милиона лева по проекта за интегриран воден цикъл