Новини от ОИЦ

В конферентната зала на Областен информационен център - Велико Търново се проведе встъпителна пресконференция за представяне на проект BG16RFOP001-1.027-0006 „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Горна Оряховица“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. Бенефициент по проекта е Община Горна Оряховица, като договорът с МРРБ е сключен на 14 май 2019 г., а срокът за изпълнение е 30 месеца.

С изнесена приемна и информационен щанд Областният информационен център – Търговище (ОИЦ) се включи в традиционния Русалски панаир, който се провежда тази седмица в гр. Попово.

В рамките на четири часа над 30 души посетиха щанда на ОИЦ, който беше разположен в началото на централната пешеходна зона.

В рамките само на един проект и в срок от две години, Община Бургас реализира 10 обекта, които подобриха условията и качеството на живот на жителите на "Меден рудник", Централна градска част и "Възраждане". Това съобщи зам.-кметът на Бургас Чанка Коралска на заключителна пресконференция по проект "Осигуряване на балансирана градска среда в ЦГЧ, ж.к. "Възраждане" и ж.к. "Меден рудник" - етап 1", финансиран по ОП "Региони в растеж" 2014-2020 г.

Нови системи, базирани на модерни технологии, контролират риска и повишават значително сигурността на територията на морските пристанища у нас. Те са изградени по проекта „Проектиране и изграждане на технически системи за превенция на риска и повишаване на сигурността на територията на морските пристанища /RPSSP/”, финансиран от Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014–2020г. Общият бюджет на проекта е 7 231 917 лева. Бенефициент е ДП „Пристанищна инфраструктура“.

Асоциацията на Българските Черноморски Общини (АБЧО) стартира процедура за подбор на младежи, желаещи да се включат в безплатни курсове „Агро-професионални умения“. Те се организират по проекта „eNEET Rural: Насърчаване на предприемачеството и подобряване уменията на незаети и неквалифицирани младежи от малките общини“, който се финансира от ЕИП и Норвежкия грант за младежка заетост. Общият му бюджет е 1,7 млн. евро. Партньори по проекта са 7 организации от България, Румъния, Испания, Унгария, Словения, Италия и Норвегия. Водеща е АБЧО.

Изнесените информационни дни на Областен информационен център-Кърджали продължиха в община Джебел. По време на информационната среща експертите на информационния  център представиха подробности за предстоящи подмерки от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) и актуални процедури по Оперативните програми. Земеделските производители проявиха най-голям интерес към подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от ПРСР г.  Тя вече беше обявена за обществено обсъждане и се очаква приемът на проектни предложения по нея да стартира до края на месец юни.

Близо 140 души – представители на общинските администрации, бизнеса, обществени и неправителствени организации, читалища, учебни заведения и др., участваха в поредицата от информационни срещи, проведени от Областен информационен център (ОИЦ) – Велико Търново. Събитията на тема „Възможности за финансиране от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ)“ бяха реализирани в периода от 10 до 18 юни 2019 г. в общините от Великотърновска област.

На 19 юни 2019 г., в офис сградата на „Калинел“ ЕООД, град Троян се проведе заключителна пресконференция по проект BG16RFOP002-3.002-0110-C01 „Повишаване енергийната ефективност в Калинел ЕООД“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК), процедура: BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“. Това е втори проект за компанията, изпълнен успешно с финансовата подкрепа на ЕСИФ, чрез ОП „Иновации и конкурентоспособност“. Общата стойност на проекта е 3 142 001.00 лв., от които 1 335 350.42 лв. европейско и 235 650.08 лв.

495 души ще се възползват от социални и здравни услуги по проекта „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на територията на община Варна“. Той се финансира от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. и е с общ бюджет 1 110 795 лева. Срокът му на изпълнение е 24 месеца, а бенефициент е Община Варна.

Животновъди и земеделски производители от Благоевградска област са в готовност за подаване на проектни предложения по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. Това стана ясно по време на изнесените приемни в общините Сатовча, Гърмен, Белица, Банско, Кресна и Струмяни, които експертите на Областен информационен център – Благоевград проведоха съвместно с представител на Национална служба за съвети в земеделието.