Управляващ орган

Дирекция "Координация на програми и проекти" - Управляващ орган на Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013 и Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020

Мартин Георгиев

Директор на дирекция "Координация на програми и проекти", ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020

Тел. (+359 2) 9409 421
E-mail: mgeorgiev@mtitc.government.bg