Информация и комуникация

За програмен период 2014 -2020 г . се дефинира обща рамка за стратегическа комуникация. Приета е  Национална комуникационна стратегия (НКС), разработена в съответствие с чл. 116 от Регламент 1303 на Европейския парламент и на Съвета от 17.12.2013 г., която има за цел да повиши информираността относно приоритетите на Споразумението за партньорство, на бенефициентите и потенциалните бенефициенти за възможностите, предоставяни от Общността, както и общественото признание за ролята на ЕС за развитието на регионите.