Годишни планове за действие в изпълнение на Националната комуникационна стратегия

За програмен период 2014 -2020 г . се дефинира обща рамка за стратегическа комуникация. Приета е  Национална комуникационна стратегия (НКС), разработена в съответствие с чл. 116 от Регламент 1303 на Европейския парламент и на Съвета от 17.12.2013 г., която има за цел да повиши информираността относно приоритетите на Споразумението за партньорство, на бенефициентите и потенциалните бенефициенти за възможностите, предоставяни от Общността, както и общественото признание за ролята на ЕС за развитието на регионите.

Като част от междуинституционалния процес на взаимодействие и основавайки се на насоките, залегнали в НКС, управляващите органи (УО) на програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), трябва да разработват всяка година Годишни планове за действие (ГПД) на съответните програми, които да са в нейно изпълнение.  УО на ОПТТИ разработва и изпълнява  регулярно ГПД, като се включват разнородни дейности от сферата на информацията и публичността.

Files:
Прикачен файл Size
ГПД 2023 219.33 KB
ГПД 2022 350.48 KB
ГПД 2021 137.42 KB
ГПД 2020 389.67 KB
ГПД 2019 69.32 KB
ГПД 2018 54.22 KB
ГПД 2017 63.95 KB
ГПД 2016 63.69 KB
ГПД 2015 62.51 KB