Програмата

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 11.12.2023г за изменение на Решение за изпълнение C(2014) 10232 за одобряване на определени елементи от оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020

С решение от 25.08.2020 г. Европейската комисия одобри предложеното от българска страна изменение на ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020. Предложените изменение са във връзка с възникналата криза с COVID 19 и касаят пренасочване на средства в размер на 192 578 104 лева към Оперативна програма "Иновации и конкурентноспособност"  за спешни мерки за подкрепа на българската икономика. Прехвърлените средства са за сметка на бюджет по програмата, които не са договорени.

Решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на изменение на Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020 г.
ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020, изменена с решение за изпълнение на ЕК от 12.12.2019г.

Европейската комисия одобри предложеното от българска страна изменение на ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020. С изменението на програмата се осигурява възможност за финансиране на проект за оборудване на метростанции по линия 1 и линия 2 с автоматични перонни преградни врати, с оглед намаляване на риска от инциденти. Промените предвиждат още финансиране на подготовката на проекти за развитие на железопътната инфраструктура с цел осигуряването на пълната им готовност за реализация в следващия програмен период.