ОП „ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ 2014 – 2020, ИЗМЕНЕНА С РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЕК ОТ 27.04.2022 Г.