Документи

С оглед настъпили промени в нормативни актове, определящи правила по прилагането на Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ) и във връзка с последното изменение на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020 г. (ОПТТИ - версия 3.1.) се наложи актуализиране на версия 2.0 на Насоките по ОПТТИ.