Стратегически документи

Пътна карта за постигането на Единно европейско транспортно пространство - към конкурентноспособна транспортна система с ефективно използване на ресурсите