Насоки за обществени поръчки

 

Моля да се запознаете с доклад, изготвен от Агенцията по обществени поръчки, който представя обобщение на основните и специфични грешки установени при контрол чрез случаен принцип. Докладът дава ценни практически насоки и систематизирано посочва най-често допусканите грешки при обществените поръчки от последните години.

Насоки за противодействие срещу тръжните манипулации в процедурите за възлагане на обществени поръчки, приети с Решение № 972 на 19.11.2020 г.

Моля да се запознаете с актуалните Насоки за противодействие срещу тръжните манипулации в процедурите за възлагане на обществени поръчки, приети с Решение № 972 на 19.11.2020 г.  и Списък на обстоятелства, наличието на които обуславя съмнение за тръжни манипулации.

Файловете с документите са приложени към настоящата публикация.

 

Насоки относно избягването и управлението на конфликти на интереси съгласно Финансовия регламент (2021/C 121/01)