Комитет за наблюдение

Информация за предходните заседания на Комитета за наблюдение на ОПТТИ, можете да откриете на следния интернет адрес: http://www.optransport.bg/page.php?c=266

Съгласно § 3 и § 4, ал. 1, т. 6 от Заключителните разпоредби на Постановление № 302 на Министерския съвет от 2022 г. за за създаване на комитети за наблюдение на Споразумението за партньорство на Република България и на програмите, съфинансирани от ЕФСУ, за програмен период 2021 – 2027 г. г., Комитетът за наблюдение (КН) на Програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027 г. (ПТС) изпълнява функциите и на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ (ОПТТИ), считано от 30.12.2022 г.