Планиране

В съответствие с чл. 38 от Регламент (ЕС) 2021/1060, Комитетът за наблюдение на Програма „Транспортна свързаност“ (ПТС) следва да бъде създаден в рамките на 3 месеца след решението на ЕК за одобряване на програмата.

Комитетът за наблюдение се състои от председател, членове с право на глас и наблюдатели. За председател на КН на ПТС е определен ръководителя на управляващия орган на ПТС.

Протокол от 19.09.2023 г. за писмена процедура № 4 на КН на ПТС за изменение на ОПТТИ; Методология и критерии за избор на операции по ос 6 на ОПТТИ; изменение на Индикативна годишна работна програма за 2023 на ОПТТИ; план за оценки по ПТС
Протокол от 08.08.2023 г. за писмена процедура № 3 на КН на ПТС за одобрение на два броя Методологии и критерии за подбор на операции по ОПТТИ и изменение на ИГРП за 2023 г. на ОПТТИ